Stortinget - Møte onsdag den 30. september 2020

Dato: 30.09.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 2 [14:16:36]

Referat

 • 1. (440) Statsministerens kontor melder at lov om endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19)

  • 1. lov om endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

  • 2. lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

  • 3. lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

  • 4. lov om endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

  • 5. lov om endring i eigedomsskattelova

  • 6. lov om endring i folketrygdloven

  • 7. lov om endring i skatteloven

  • 8. lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven

  • 9. lov om endring i skattebetalingsloven

  • 10. lov om endring i tolloven

  • 11. lov om endring i merverdiavgiftsloven

  • 12. lov om endring i skatteforvaltningsloven

  • 13. lov om endring i lov 20. desember 2019 nr. 94 om endringer i skatteloven

  • 14. lov om midlertidig kompensasjonsordning for arbeidsgivere med nullsats for beregning av arbeidsgiveravgift (Sone V og Svalbard)

  • 15. lov om endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.)

  • 16. lov om midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.)

  • 17. midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)

  • 18. lov om endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen)

  • 19. lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

  – er sanksjonert under 23. juni 2020

 • 2. (441) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 23. juni 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

 • 3. (442) Meddelelse om opphevelse av forskrift fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Datert 1. juli.

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4. (443) Endringer i lov 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/589 om et europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), tilgang til mobilitetstjenester for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene og syv gjennomføringsbeslutninger (Prop. 141 LS (2019–2020))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, unntatt B, som sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5. (444) Langskip – fangst og lagring av CO2 (Meld. St. 33 (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6. (445) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (Prop. 145 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7. (446) Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomisk tiltak i møte med virusutbruddet) (Prop. 140 L (2019–2020))

 • 8. (447) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Prop. 142 S (2019–2020))

 • 9. (448) Statens Pensjonsfond 2020 (Meld. St. 32 (2019–2020))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes finanskomiteen.

 • 10. (449) Politimeldingen – et politi for fremtiden (Meld. St. 29 (2019–2020))

 • 11. (450) Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen) (Prop. 139 L (2019–2020))

 • 12. (451) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.) (Prop. 143 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 10–12 sendes justiskomiteen.

 • 13. (452) En innovativ offentlig sektor (Meld. St. 30 (2019–2020))

 • 14. (453) Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Digitalisering (Meld. St. 31 (2019–2020))

 • 15. (454) Endringar i burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige) (Prop. 144 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 13–15 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 16. (455) Riksrevisjonens undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar (Dokument 3:7 (2019–2020))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 17. (456) Grunnlovsforslag fra Bjørnar Moxnes om endring i § 59 (om lavere sperregrense for utjevningsmandater) (Dokument 12:16 (2019–2020))

 • 18. (457) Grunnlovsforslag fra Erlend Wiborg om ny § 85a (om innbyggerinitierte folkeavstemninger) (Dokument 12:17 (2019–2020))

 • 19. (458) Grunnlovsforslag fra Nils T. Bjørke og Per Olaf Lundteigen om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer) (Dokument 12:18 (2019–2020))

 • 20. (459) Grunnlovsframlegg frå Nils T. Bjørke, Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen og Emilie Enger Mehl om endring i § 120a (om pengeeining) (Dokument 12:19 (2019–2020))

 • 21. (460) Grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til fremsettelse av Per Olaf Lundteigen, Michael Tetzschner og Nils T. Bjørke, om endring i §§ 17 og 49 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014) (Dokument 12:20 (2019–2020))

 • 22. (461) Grunnlovsframlegg frå Nils T. Bjørke, Marit Knutsdatter Strand, Geir Pollestad, Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om endring i § 112 (om vern av dyrka og dyrkande mark) (Dokument 12:21 (2019–2020))

 • 23. (462) Grunnlovsforslag fra Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Petter Eide, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen og Nicholas Wilkinson om endring i § 25 (om mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) (Dokument 12:22 (2019–2020))

 • 24. (463) Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård om endring i § 57 (om valgdistrikt) (Dokument 12:23 (2019–2020))

 • 25. (464) Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om endring i § 49 og ny § 75a (om folkeforslag og folkeavstemninger) (Dokument 12:24 (2019–2020))

 • 26. (465) Grunnlovsforslag fra Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen på vegne av Carl I. Hagen om ny § 89 annet ledd (om å gi Høyesterett initiativrett til å prøve om en ny lov strider mot Grunnloven) (Dokument 12:25 (2019–2020))

 • 27. (466) Grunnlovsforslag fra Himanshu Gulati om endring i §§ 54, 68 og 121 (om å tillate nyvalg midt i en stortingsperiode) (Dokument 12:26 (2019–2020))

 • 28. (467) Grunnlovsforslag fra Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen, Jette F. Christensen, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Geir Sigbjørn Toskedal om endring i §§ 25 og 26 (om forsvarsmakten og utenriksstyret) (Dokument 12:27 (2019–2020))

 • 29. (468) Grunnlovsforslag fra Petter Eide, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås og Nicholas Wilkinson om endring i § 25 (om forbud mot atomvåpen på norsk jord) (Dokument 12:28 (2019–2020))

 • 30. (469) Grunnlovsforslag fra Svein Harberg, Silje Hjemdal, Freddy André Øvstegård, Geir Jørgen Bekkevold, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om opphevelse av § 116 første punktum (bestemmelsen om Opplysningsvesenets fond) (Dokument 12:29 (2019–2020))

 • 31. (470) Grunnlovsframlegg frå Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik og Nils T. Bjørke om endring av § 75 eller § 120 a i Grunnlova (grunnlovsfesting av Noregs Banks representantskap) (Dokument 12:30 (2019–2020))

 • 32. (471) Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene) (Dokument 12:31 (2019–2020))

 • 33. (472) Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Peter Frølich og Morten Wold om endring i § 98 (om forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære) (Dokument 12:32 (2019–2020))

 • 34. (473) Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Trine Skei Grande og Carl-Erik Grimstad om endring i § 100 (legge inn ordet «religion» i bestemmelsen) (Dokument 12:33 (2019–2020))

 • 35. (474) Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Trine Skei Grande og Carl-Erik Grimstad om ny § 113b (derogasjon fra menneskerettighetene) (Dokument 12:34 (2019–2020))

 • 36. (475) Grunnlovsforslag fra Ola Elvestuen, Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om ny § 110a (om rett til tilfredsstillende levestandard og helse) (Dokument 12:35 (2019–2020))

 • 37. (476) Grunnlovsforslag fra Jette F. Christensen, Lene Vågslid og Martin Kolberg om ny § 113 a (om begrensning i menneskerettighetene) (Dokument 12:36 (2019–2020))

 • 38. (477) Grunnlovsforslag fra Jette F. Christensen, Lene Vågslid og Martin Kolberg om ny § 113 b (grunnlovsfesting av derogasjon) (Dokument 12:37 (2019–2020))

 • 39. (478) Grunnlovsforslag fra Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Torstein Tvedt Solberg, Anette Trettebergstuen, Åsmund Aukrust, Heidi Nordby Lunde, Sivert Bjørnstad, Jon Gunnes, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om endring i §§ 1, 3 til 9, 11 til 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om republikk) (Dokument 12:38 (2019–2020))

 • 40. (479) Grunnlovsforslag fra Peter Frølich om endring i §§ 86 til 88 og 90 til 91 (om domstolkommisjonens forslag til et helhetlig grunnlovsvern for domstolene) (Dokument 12:39 (2019–2020))

 • 41. (480) Grunnlovsforslag fra Torgeir Knag Fylkesnes, Une Bastholm, Bjørnar Moxnes, Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Lars Haltbrekken og Mona Fagerås om ny § 112a (om at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode) (Dokument 12:40 (2019–2020))

  Enst.: Nr. 17–41 blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykking for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.

Presidenten: Vi er da kommet til avslutningen av det 164. storting, det tredje storting i inneværende valgperiode. Presidenten vil gjerne si noen ord om virksomheten i den sesjonen som nå ligger bak oss.

Sesjonen vi avslutter i dag, har vært en sesjon helt utenom det vanlige. Fra mars ble Stortingets arbeid med hensyn til både saker og arbeidsformer sterkt preget av covid-19-viruset, men med strenge smitteverntiltak fortsatte Stortinget å fatte vedtak selv da store deler av landet stengte ned.

Koronaloven ble enstemmig vedtatt av Stortinget 21. mars. Stortinget stilte seg bak en lov som tydelig definerte rammene for samarbeidet mellom nasjonalforsamlingen og regjeringen i den ekstraordinære situasjonen. Fra loven trådte i kraft 27. mars, og frem til den ble opphevet 27. mai, meddelte regjeringen Stortinget 32 forskrifter fastsatt i medhold av loven, hvorav fem forskrifter ble stanset i Stortinget. I løpet av våren ble det videre vedtatt en rekke tiltak for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet.

Saker knyttet til virusutbruddet preget naturlig nok Stortingets arbeid i månedene før sommeren, men sesjonen vi nå legger bak oss, har også omfattet stor aktivitet i Stortinget på andre felt.

Da sesjonen begynte, hadde landet flertallsregjering, men i januar gikk Fremskrittspartiet ut av regjeringssamarbeidet med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, og vi fikk igjen en mindretallsregjering. Dette har naturligvis påvirket den parlamentariske hverdagen.

Antall anmodningsvedtak i denne sesjonen var 233. Dette er en betydelig økning fra forrige sesjon, da antallet var 91.

På det nåværende tidspunkt er det levert inn 2 795 skriftlige spørsmål fra representantene. Regjeringens medlemmer har besvart 206 spørsmål til ordinær spørretime, 116 hovedspørsmål i muntlig spørretime og 37 interpellasjoner.

Komiteene har holdt til sammen 101 høringer, hvorav 24 er avholdt digitalt. Videre ble det avgitt 399 innstillinger i sesjonen, et tall som er nesten på nivå med de foregående sesjonene.

I sesjonen 2019–2020 ble det fremmet til sammen 154 representantforslag. Dette er et tall som heller ikke ligger så langt bak antallet fra de siste sesjonene.

Stortinget har i løpet av sesjonen behandlet en rekke forslag til lovendringer. Sentrale saker som kan nevnes, var endring i bioteknologiloven og endring i trossamfunnsloven. 7. januar i år ble også Grunnloven endret, da § 63 om ombudsplikten ble forandret, og 14. mai oppnådde ytterligere fire grunnlovsendringer det nødvendige flertall. Til sammen har Stortinget behandlet 150 proposisjoner og 29 meldinger fra regjeringen denne sesjonen. Videre har det vært holdt 15 redegjørelser fra regjeringens medlemmer.

Presidenten vil til slutt gjerne takke for innsatsen til alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk. Jeg erklærer herved forhandlingene i det 164. storting for avsluttet, og ber samtidig om at representantene én og én – med god avstand seg imellom – undertegner den fremlagte protokollen. Det er delt ut penner på alle plassene, slik at representantene kan bruke hver sin penn.

Protokollen vil bli liggende fremme frem til kl. 15, slik at det er mulig å komme tilbake når pågangen er mindre.