Stortinget - Møte torsdag den 24. oktober 2019

Dato: 24.10.2019
President: Eva Kristin Hansen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:10]

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner (Innst. 28 S (2019–2020))

 • Sak nr. 2 [10:02:40]

  Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

 • Sak nr. 3 [10:38:20]

  Redegjørelse av justis- og innvandringsministeren om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet (Det vil bli debatt umiddelbart etter redegjørelsen)

 • Sak nr. 4 [11:48:14]

  Interpellasjon fra representanten Emilie Enger Mehl til klima- og miljøministeren: «2019 er villaksens år. Vänern-laksen er en genetisk unik laksestamme i Vänern, Klarälven og Femund-/Trysilelva. Laksen har forsvunnet fra store deler av vassdraget pga. kraftverksutbygging. Et prosjekt hos fylkesmannen i 2015 slo fast at laksen kan komme tilbake. Potensialet er at Trysilelva kan bli en av Skandinavias beste lakseelver. Laksen tilbake i fri vandring er en svært viktig miljøsak, og er en viktig ivaretagelse av artsmangfold, kultur og mulighet for næringsutvikling i bygdene langs vassdraget på den 40 mil lange strekningen fra Karlstad til Femunden. Det krever bl.a. passasjer forbi de 11 kraftverkene som laks og smolt i dag ikke klarer å passere, og tett samarbeid med Sverige. INTERREG-prosjektet «Två länder – én elv» løper frem til mars 2020. Hvordan samarbeider regjeringen med svenske myndigheter for å få tilbake laksen i Trysilelva, og hva vil regjeringen gjøre videre når det pågående prosjektet utløper i 2020?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet slutt kl. 12.23.