Stortinget - Møte mandag den 26. april 2021 *

Dato: 26.04.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:01:51]

  Redegjørelse av statsministeren om Koronakommisjonens rapport og regjeringens videre oppfølging av denne (Det vil bli foreslått debatt umiddelbart etter redegjørelsen)

 • Sak nr. 2 [13:34:20]

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Roy Steffensen, Hans Andreas Limi, Tor André Johnsen og Bengt Rune Strifeldt om å suspendere betalingsplikten for merverdiavgift når krav er omtvistet (Innst. 348 S (2020–2021), jf. Dokument 8:116 S (2020–2021))

 • Sak nr. 3 [13:53:29]

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om å hindre skattekonkurranse mellom kommuner (Innst. 332 L (2020–2021), jf. Dokument 8:108 L (2020–2021))

 • Sak nr. 4 [14:20:30]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (samleproposisjon våren 2021) (Innst. 354 L (2020–2021), jf. Prop. 108 L (2020–2021))

 • Sak nr. 5 [14:27:59]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa (Innst. 355 S (2020–2021), jf. Prop. 109 S (2020–2021))

 • Sak nr. 6 [14:28:16]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (oppfølging av anmodningsvedtak om pensjon) (Innst. 356 S (2020–2021), jf. Prop. 126 S (2020–2021))

 • Sak nr. 7 [15:20:58]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger) (Innst. 357 S (2020–2021), jf. Prop. 132 S (2020–2021))

 • Sak nr. 8 [16:13:21]

  Interpellasjon fra representanten Heidi Nordby Lunde til arbeids- og sosialministeren: «Tall fra Nav viser at 211 700 personer er helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Selv om regjeringen har lagt frem en rekke krisetiltak for næringslivet, er situasjonen fortsatt svært krevende. Næringslivets Hovedorganisasjon oppgir at 15 prosent av medlemsbedriftene har gjennomført oppsigelser som følge av koronaviruset. 14 prosent planlegger oppsigelser. Nær alle permitterte kommer fra privat sektor. Erfaringsmessig vet vi at kriser i arbeidsmarkedet øker sjansen for at flere blir stående langvarig eller permanent utenfor arbeidslivet. De langsiktige konsekvensene av den pågående ledighetskrisen kan bli store. For å unngå økte forskjeller i samfunnet er det viktig at vi klarer å få flest mulig tilbake i jobb. Hva vil statsråden gjøre for å hindre at ledigheten biter seg fast»?

 • Sak nr. 9 [17:20:23]

  Innstilling fra næringskomiteen om Opphevelse av eksportkredittloven (Innst. 345 L (2020–2021), jf. Prop. 103 L (2020–2021))

 • Sak nr. 10 [17:20:49]

  Interpellasjon fra representanten Mathilde Tybring-Gjedde til kunnskaps- og integreringsministeren: «Regjeringens koordineringsgruppe for sårbare barn og unge under koronakrisen melder at det er grunn til å tro at mange elever opplever et dårligere utbytte av opplæringen og redusert faglig progresjon som følge av begrensningene i skolehverdagen under pandemien. Fremdeles får ikke alle som har krav på spesialundervisning, de timene de skal ha, og det har vært en økning i psykisk uhelse blant barn og unge. Utdanningsdirektoratet viser også til at dette rammer de som allerede slet på skolen, hardest. Høyre er bekymret for at flere elever ikke vil komme til å fullføre skolegangen fordi de henger etter i fagene. Hva er statsrådens oppfatning av situasjonen, og hva vil statsråden gjøre fremover for å kompensere for tapt læring, særlig med tanke på de elevene som har størst behov for oppfølging, og som står i fare for ikke å fullføre skolegangen»?

 • Sak nr. 11 [18:07:55]

  Interpellasjon fra representanten Camilla Strandskog til helse- og omsorgsministeren: «I dag lever 4 300 personer med hiv i Norge. 98 pst. av disse går på medisiner og er smittefrie. Stadig flere hivsmittede er over 50 år og vil i større grad komme i kontakt med helsetjenesten i årene som kommer. Dessverre rapporterer flere pasienter med hivsmitte om at de har opplevd ubegrunnet smittefrykt og forskjellsbehandling i møte med helsetjenesten. Dette skjer både i eldreomsorgen og i spesialisthelsetjenesten. Manglende kunnskap blant helsepersonell kan føre til overdreven smittefrykt og ubegrunnede smitteverntiltak som doble hansker, gule varseltrekanter eller redusert kroppskontakt. Dette fører til at pasientene ikke får den gode og profesjonelle helsehjelpen de har krav på. Hva vil statsråden gjøre for at personer som lever med hiv, blir møtt med et likeverdig tilbud i helsetjenesten, og får å sikre at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om hivsmitte»?

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 18.28.