Stortinget - Møte fredag den 30. september 2022

Dato: 30.09.2022
President: Masud Gharahkhani

Referatsaker

Sak nr. 2 [13:05:01]

Referat

 • 1. (568) Endringar i havenergilova (utlysing og tildeling av areal) (Prop. 143 L (2021–2022))

 • 2. (569) Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (økt stønadsgrad) (Prop. 144 L (2021–2022))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (570) Endringer i statsbudsjettet 2022 under Utenriksdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.) (Prop. 142 S (2021–2022))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4. (571) Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.) (Prop. 141 L (2021–2022))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5. (572) Endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse for eksport til tredjeland mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 197/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (Prop. 140 LS (2021–2022))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt B, som sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Vi er da kommet til avslutningen av det 166. storting – det første storting i inneværende valgperiode. Derfor skal vi i dag undertegne protokollen, men presidenten vil først si noen ord om virksomheten i den sesjonen vi nå legger bak oss.

Det har vært en begivenhetsrik sesjon med mye aktivitet i Stortinget. Inkludert dagens møte har det til sammen vært holdt 98 stortingsmøter. Stortinget har behandlet 470 innstillinger fra komiteene og vedtatt rett over 200 anmodninger til regjeringen. Den 1. juni ble det flertall for flere forslag om endring av Grunnloven. Det har videre blitt framsatt 289 representantforslag – det nest høyeste antallet i løpet av en sesjon noensinne – og det er blitt levert inn over 3 000 skriftlige spørsmål.

Regjeringen har på sin side holdt 16 redegjørelser og besvart 60 interpellasjoner, 160 hovedspørsmål i muntlig spørretime og 397 hovedspørsmål i den ordinære spørretimen. Den har overbrakt 147 proposisjoner til Stortinget – inkludert 95 lovforslag.

Saksmengden vitner om stort ansvar og stor aktivitet blant Stortingets representanter, men saksmengden reflekterer også alvoret som har preget oss både nasjonalt og internasjonalt det siste året – med ny nedstengning av samfunnet grunnet omikron, energikrise og krigen i Ukraina. Presidenten vil takke for innsatsen til alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk.

Jeg erklærer herved forhandlingene i det 166. storting for avsluttet og ber representantene om å undertegne den framlagte protokollen.