Stortinget - Møte torsdag den 18. november 2021 *

Dato: 18.11.2021
President: Svein Harberg

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:35]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.) (Innst. 34 L (2021–2022), jf. Prop. 10 L (2021–2022))

 • Sak nr. 2 [10:37:42]

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse) (Innst. 32 L (2021–2022), jf. Prop. 9 L (2021–2022))

 • Sak nr. 3 [11:05:37]

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken og Marian Hussein om å midlertidig oppheve fraværsgrensa i videregående skole (Innst. 33 S (2021–2022), jf. Dokument 8:21 S (2021–2022))

 • Sak nr. 4 [11:07:32]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse) (Innst. 31 L (2021–2022), jf. Prop. 11 L (2021–2022))

 • Sak nr. 5 [11:25:45]

  Interpellasjon fra representanten Guri Melby til justis- og beredskapsministeren: «Norske bedrifter opplever jevnlig å bli utsatt for utenlandsk etterretningsaktivitet. I Dagens Næringsliv gir Næringslivets sikkerhetsråd og andre sikkerhetseksperter flere eksempler på det som trolig er omfattende etterretningsaktivitet. Norsk undervannsteknologi tilknyttet offshorebransjen, samt kritisk infrastruktur, er særlig utsatt. Det er grunn til å tro at utenlandske aktører forsøker å utnytte gråsoner i ansvarsområder mellom ulike etater for å gjennomføre slik etterretningsaktivitet. Sektorprinsippet er en grunnpilar i det norske samfunnet, men gjør også Norge sårbart for slik aktivitet. Vil statsråden ta initiativ til å se på måter å redusere gråsoner og bedre sikkerhetskompetansen innenfor ulike statlige organer på, samtidig som vi bedrer samarbeidet mellom næringsliv og offentlige myndigheter for å gjøre Norge mindre sårbart mot framtidige etterretningsoperasjoner»?

 • Sak nr. 6 [11:51:12]

  Interpellasjon fra representanten Nikolai Astrup til kommunal- og distriktsministeren: «Norge, med tidligere statsminister Erna Solberg i spissen, var pådriver for å få bærekraftsmålene vedtatt i 2015. Målene forplikter alle land, og de er gjensidig avhengige av hverandre. Norges måloppnåelse vil derfor være avhengig av innsats fra alle deler av samfunnet – staten, kommunene, næringslivet, frivillig sektor og akademia. Regjeringen har imidlertid et særlig ansvar for å bidra til en samstemt politikk, gode rammevilkår og samarbeid på tvers av samfunnssektorene og forvaltningsnivåene. Bærekraftsmålene krever systematisk innsats fra alle statsråder og underliggende etater. Hva vil statsråden gjøre for å øke Norges måloppnåelse når det gjelder de mål og delmål som er særlig relevante for statsrådens portefølje, og hvordan vil statsråden måle og rapportere oppnåelsen, håndtere målkonflikter og mobilisere til tverrsektoriell innsats innenfor disse områdene»?

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 14.07.