Stortinget - Møte fredag den 29. september 2023

Dato: 29.09.2023
President: Masud Gharahkhani

Referatsaker

Sak nr. 3 [13:07:50]

Referat

 • 1. (484) Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Frode Jacobsen til første nestleder

 • 2. (485) Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 4 (2022–2023))

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (486) Endringer i folketrygdloven (synliggjøring av forpliktelser til trygdekoordinering for stønad til enslig mor eller far mv.) (Prop. 135 L (2022–2023))

 • 4. (487) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby og Sveinung Rotevatn om etablering av et sosialt investeringsfond (Dokument 8:261 S (2022–2023))

 • 5. (488) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Une Bastholm om innføring av en garantert minsteinntekt for å bekjempe fattigdom og gi økt verdighet (Dokument 8:264 S (2022–2023))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6. (489) Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane (Meld. St. 25 (2022–2023))

 • 7. (490) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om forurensningsfri fotballglede (Dokument 8:265 S (2022–2023))

 • 8. (491) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Grunde Almeland, Abid Raja, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Sveinung Rotevatn om Oslofjorden og stans av forurensning fra spyling av fritidsbåter (Dokument 8:266 S (2022–2023))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 9. (492) Endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smittesporing m.m.) (Prop. 137 L (2022–2023))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 10. (493) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Sylvi Listhaug, Morten Wold, Gisle Meininger Saudland, Dagfinn Henrik Olsen og Silje Hjemdal om å tilby MS-pasienter stamcellebehandling på norske sykehus (Dokument 8:262 S (2022–2023))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 11. (494) Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/92/EU om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner og forordningene (EU) 2018/32, (EU) 2018/33 og (EU) 2018/34 (Prop. 136 S (2022–2023))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12. (495) Endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom og varetekt med elektronisk kontroll) (Prop. 139 L (2022–2023))

 • 13. (496) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland, Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Ingvild Wetrhus Thorsvik om kunnskap og veiledning i bruk av kunstig intelligens (Dokument 8:273 S (2022–2023))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes justiskomiteen.

 • 14. (497) Eit godt liv i heile Noreg – distriktspolitikk for framtida (Meld. St. 27 (2022–2023))

 • 15. (498) Gode bysamfunn med små skilnader (Meld. St. 28 (2022–2023))

 • 16. (499) Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2022 (Meld. St. 29 (2022–2023))

 • 17. (500) Endringer i inndelingslova (hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøring) (Prop. 138 L (2022–2023))

 • 18. (501) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mudassar Kapur, Erna Solberg, Anne Kristine Linnestad, Mari Holm Lønseth og Liv Kari Eskeland om et boligmarked med muligheter for alle (Dokument 8:263 S (2022–2023))

 • 19. (502) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Geir Jørgensen om å rive færre og gjenbruke flere bygninger for en mer miljø- og klimavennlig byggenæring (Dokument 8:269 S (2022–2023))

  Enst.: Nr. 14–19 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 20. (503) Universiteta og høgskulane sitt arbeid med å vidareutvikle kvaliteten i studieprogramma (Dokument 3:14 (2022–2023))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 21. (504) Endringer i foretakslovgivningen mv. (kjønnssammensetning i styret) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av direktiv (EU) 2022/2381 i EØS-avtalen (Prop. 131 LS (2022–2023))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt B, som sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 22. (505) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Grunde Almeland, Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Ingvild Wetrhus Thorsvik om tiltak for å reetablere livskraftige fiskebestander i Oslofjorden (Dokument 8:271 S (2022–2023))

 • 23. (506) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen og Marie Sneve Martinussen om eierskapsbegrensninger i dagligvarebransjen (Dokument 8:268 S (2022–2023))

 • 24. (507) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og André N. Skjelstad om obligatorisk ID-merking av katter (Dokument 8:270 S (2022–2023))

 • 25. (508) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby, André N. Skjelstad, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Sveinung Rotevatn om å gjøre Norge til verdens beste nærings-, gründer- og nyskapingsnasjon (Dokument 8:274 S (2022–2023))

  Enst.: Nr. 22–25 sendes næringskomiteen.

 • 26. (509) Endringer i vegtrafikkloven (teknisk kjøretøyinformasjon og sikring av last) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 65/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/621 (Prop. 140 LS (2022–2023))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, unntatt B, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 27. (510) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet (tilskot til godstogselskap etter ekstremvêret «Hans») (Prop. 141 S (2022–2023))

 • 28. (511) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om å avvikle E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast) (Dokument 8:267 S (2022–2023))

 • 29. (512) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Une Bastholm om en effektiv og trygg hverdag for myke trafikanter (Dokument 8:272 S (2022–2023))

  Enst.: Nr. 27–29 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 30. (513) Lov om militær politimyndighet (militærpolitiloven) (Prop. 134 L (2022–2023))

 • 31. (514) Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2019

  Enst.: Nr. 30 og 31 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten []: Vi er da kommet til avslutningen av det 167. storting – det andre i inneværende valgperiode.

Det er derfor gjort klart for å signere protokollen, men presidenten vil først si noen ord om virksomheten i den sesjonen vi nå legger bak oss.

Inkludert dagens møte har Stortinget gjennom til sammen 101 dagsordener behandlet 502 innstillinger og vedtatt 253 anmodninger til regjeringen.

Regjeringen har på sin side holdt tolv redegjørelser og besvart 50 interpellasjoner. Den har overbrakt 144 proposisjoner til Stortinget – inkludert 104 lovforslag – og oversendt 29 meldinger til Stortinget.

Stortingsrepresentantene har i løpet av sesjonen framsatt 274 representantforslag og stilt statsrådene 168 hovedspørsmål i muntlig spørretime og 352 hovedspørsmål i den ordinære spørretimen. Dessuten er det blitt innlevert over 3 200 skriftlige spørsmål til regjeringen – noe som er det høyeste antallet noensinne.

Gjennom innstillingsarbeidet er det blitt avholdt 54 muntlige høringer, og komiteene har mottatt skriftlige innspill i 201 saker.

Det er gjort to grunnlovsendringer denne sesjonen.

Stortinget har dette året bl.a. vedtatt ny valglov, ny opplæringslov og lovendringer knyttet til grunnrenteskatt på havbruk. Videre har Stortinget vedtatt Nansen-programmet for Ukraina og ekstraordinære strømstøttetiltak og gitt regjeringen fullmakt til å starte havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II. Stortinget har også behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av økonomiske ordninger for representanter.

Presidenten vil takke for innsatsen til alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk.

Jeg erklærer herved forhandlingene i det 167. storting for avsluttet og ber representantene om å undertegne den framlagte protokollen.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.