Stortinget - Møte torsdag den 23. november 2023

Dato: 23.11.2023
President: Kari Henriksen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 12 [14:14:49]

Referat

  • 1. (94) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Jan Tore Sanner, Tage Pettersen, Mari Holm Lønseth, Erlend Svardal Bøe, Sandra Bruflot og Anne Kristine Linnestad om økt åpenhet, mer brukerinvolvering og strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår i de offentlig finansierte velferdstjenestene (Dokument 8:42 S (20232024))

    Samr.: Vert sendt arbeids- og sosialkomiteen.

  • 2. (95) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper 2022 (Dokument 3:2 (20232024))

    Samr.: Vert sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  • 3. (96) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Birgit Oline Kjerstad om trygge boliger for alle (Dokument 8:41 S (20232024))

    Samr.: Vert sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

  • 4. (97) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Rasmus Hansson og Lan Marie Nguyen Berg om humanitær innsats for å evakuere skadde barn på Gazastripen og tilby dem helsehjelp (Dokument 8:43 S (20232024))

Presidenten: Presidenten føreslår at representantforslaget vert sendt utanriks- og forsvarskomiteen.

Representanten Lan Marie Nguyen Berg har bedt om ordet.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) []: Jeg foreslår å hastebehandle representantforslaget om en humanitær innsats for å evakuere skadde barn på Gazastripen og tilby dem helsehjelp, etter forretningsordenen § 39 andre ledd bokstav c. Det gjør jeg fordi situasjonen for de skadde barna på Gazastripen nå, på grunn av mangelen på mat, medisiner, strøm og helsehjelp, er fullstendig akutt, og hver dag teller for å kunne berge liv.

Jo raskere Stortinget eventuelt stemmer for å hjelpe dem, jo flere liv kan vi redde.

Presidenten: Ynskjer nokon ordet til stemmeforklaring?

Representanten Ine Eriksen Søreide har bedt om ordet.

Ine Eriksen Søreide (H) []: Det er ingen tvil om at det er et stort engasjement, både i det norske samfunnet og blant partiene på Stortinget, for de enorme sivile lidelsene man opplever i Midtøsten nå. Likevel kommer Høyre til å stemme mot den foreslåtte framgangsmåten fra forslagsstilleren, for det er ikke forsvarlig å behandle et så omseggripende forslag uten at det har vært innom en komité, og uten at regjeringa har gitt sin innstilling til forslaget.

Derfor har vi i stedet en alternativ prosedyre, og det er at forslaget gis en rask komitébehandling i neste uke, og at det da kan komme opp til debatt den 5. desember. Det vil altså si en uke senere enn forslagsstiller sier, men da med en prosedyre som gjør at vi følger de normale reglene for komitébehandling. Det er et såpass omfattende forslag med såpass mange konsekvenser at jeg mener det er viktig og riktig at Stortinget får gjennomføre en så å si normal behandling av forslaget.

Presidenten: Representanten Åsmund Aukrust har bedt om ordet.

Åsmund Aukrust (A) []: Jeg har også lyst til å gi en stemmeforklaring, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. At det haster for Gazas befolkning, er det ingen tvil om, spesielt for Gazas barn. Derfor jobbes det fra regjeringens side ikke bare hver dag, men hver eneste time, senest i går da det ble bevilget en halv milliard ekstra kroner til den humanitære situasjonen.

Det som foreslås her, er noe av det mest krevende man kan gjøre, men også noe av det viktigste: hvordan vi kan sikre skadde barns helse og rettigheter. Jeg mener at det fortjener en mye bedre behandling enn ett enkelt løst forslag over bordet som vi skal ta stilling til. Vi foreslår derfor, på samme måte som komitélederen gjorde rede for, å sende forslaget til komité, og at komiteen arbeider så raskt som overhodet mulig. Vi har også snakket med Utenriksdepartementet, som er klare for å behandle det på denne svært raske måten, og vi får da en behandling som vil ta bare et par dager i komité. Så det er anbefalingen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Presidenten: Representanten Sveinung Rotevatn har bedt om ordet.

Sveinung Rotevatn (V) []: Eg vil tilrå Venstres representantar å stemme i tråd med innstillinga og mot hurtigbehandling. Eg synest det komitéleiaren gjev uttrykk for, kan gje ei god og rask behandling og vil støtte det, og oppmodar komiteen til å få saka tilbake til Stortinget så raskt som i det heile mogleg.

Presidenten: Representanten Olaug Vervik Bollestad har bedt om ordet.

Olaug Vervik Bollestad (KrF) []: Det er ingen tvil om at dette er en viktig sak, og at tiden betyr mye. Likevel kommer vi – som Høyre og Arbeiderpartiet – til å støtte presidentens forslag.

Presidenten: Representanten Christian Tybring-Gjedde har bedt om ordet.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) []: Også Fremskrittspartiet støtter presidentens forslag – slik som Høyre og Arbeiderpartiet.

Presidenten: Representanten Torgeir Knag Fylkesnes har bedt om ordet.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) []: Dersom Stortinget bestemmer seg for at dette skal hastebehandlast, har vi også mekanismar som gjer at regjeringa jobbar raskt. Så vi støttar forslaget frå Miljøpartiet Dei Grøne, og vi trur det er fullt mogleg å gjennomføre dersom ein kjenner på at dette hastar – og det gjer det.

Presidenten: Representanten Lan Marie Nguyen Berg får ordet att til slutt.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) []: Jeg vil takke komitélederen for å kunne legge til rette for en rask behandling, så dersom hastebehandlingsforslaget ikke får flertall, ser jeg fram til en rask behandling også i komiteen.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til stemmeforklaring, og det vert votert over behandlingsmåten.

Det vert votert alternativt mellom forslaget frå presidenten om komitébehandling og forslaget frå Miljøpartiet Dei Grøne om behandling etter forretningsordenen § 39 andre ledd bokstav c.

Votering:

Ved alternativ votering mellom forslaget frå presidenten og forslaget frå Miljøpartiet Dei Grøne vart forslaget frå presidenten vedteke med 85 mot 13 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.21.51)