Stortinget - Møte mandag den 18. desember 2023

Dato: 18.12.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Voteringer

Votering

Presidenten []: Da er Stortinget klar til å gå til votering.

Vi starter med sak nr. 5 fra fredag 8. desember, dagsorden nr. 29.

Votering i sak nr. 5, debattert 8. desember 2023

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.) (Innst. 111 L (2023–2024), jf. Prop. 127 L (2022–2023))

Debatt i sak nr. 5, fredag 8. desember

Presidenten: Under debatten har Marian Hussein satt fram to forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Pasientfokus.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig komme tilbake til Stortinget med forslag om å innføre en parlamentarisk etterprøvelse av nasjonale tiltak hjemlet i smittevernloven.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det i den helhetlige revisjonen av smittevernloven blir inkludert nødvendige forslag som ivaretar at særlige inngripende tiltak snarest mulig skal fremmes som sak for Stortinget, og forslag som ivaretar mindretallsrettigheter, åpenhet om beslutningsgrunnlaget og tidsbegrensning ved inngripende tiltak.»

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Pasientfokus ble med 111 mot 54 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 20.50.32)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende vedtak til

lov

om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.)

I

I lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer skal ny § 4-3 a lyde:

§ 4-3 a. Forskrift om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfriheten

Ved alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, jf. § 1-3 nr. 3 og 4, kan Kongen, for å forebygge eller motvirke overføring av sykdommen, gi forskrift om

 • a. isolering for smittede personer, jf. § 1-3 nr. 2, og

 • b. smittekarantene for personer som har økt risiko for å være smittet av den allmennfarlige smittsomme sykdommen etter nærkontakt med en smittet eller antatt smittet person, eller annen smittekilde.

Kongen kan i forskrift fastsette andre begrensninger i bevegelsesfriheten for personer som omfattes av første ledd, og nærmere krav til undersøkelser i forbindelse med, eller til erstatning for, isolering, smittekarantene eller begrensninger i bevegelsesfriheten.

Presidenten: Presidenten vil la det bli votert ved navneopprop.

Oppropet starter med representant nr. 9 fra Hordaland.

De som stemmer for innstillingen, svarer ja. De som stemmer imot, svarer nei.

Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble vedtatt med 112 mot 55 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 20.57.14)

De 112 representantene som stemte for innstillingen, var:

Eigil Knutsen, Liv Kari Eskeland, Hans Inge Myrvold, Linda Monsen Merkesdal, Per Vidar Kjølmoen, Per Ivar Lied, Helge Orten, Åse Kristin Ask Bakke, Geir Inge Lien, Bjørnar Skjæran, Siv Mossleth, Bård Ludvig Thorheim, Mona Nilsen, Willfred Nordlund, Øystein Mathisen, Rigmor Aasrud, Marit Knutsdatter Strand, Rune Støstad, Kari-Anne Jønnes, Bengt Fasteraune, Ine Eriksen Søreide, Kamzy Gunaratnam, Nikolai Astrup, Trine Lise Sundnes, Heidi Nordby Lunde, Frode Jacobsen, Mudassar Kapur, Siri Gåsemyr Staalesen, Mathilde Tybring-Gjedde, Tina Bru, Hadia Tajik, Sveinung Stensland, Torstein Tvedt Solberg, Lisa Marie Ness Klungland, Irene Heng Lauvsnes, Tove Elise Madland, Tor Inge Eidesen, Aleksander Stokkebø, Aleksander Øren Heen, Torbjørn Vereide, Olve Grotle, Lene Vågslid, Åslaug Sem-Jacobsen, Mahmoud Farahmand, Jone Blikra, Nils-Ole Foshaug, Ivar B. Prestbakmo, Erlend Svardal Bøe, Tom Einar Karlsen, Terje Sørvik, Marit Arnstad, May Britt Lagesen, Per Olav Tyldum, Steinar Krogstad, Linda Hofstad Helleland, Ola Borten Moe, Kristian Torve, Kirsti Leirtrø, Mari Holm Lønseth, Heidi Greni, Maria Aasen-Svensrud, Erlend Larsen, Truls Vasvik, Lene Westgaard-Halle, Kathrine Kleveland, Elise Waagen, Ingjerd Schie Schou, Stein Erik Lauvås, Ole André Myhrvold, Tage Pettersen, Solveig Vitanza, Kjerstin Wøyen Funderud, Tellef Inge Mørland, Svein Harberg, Kenneth Engvoll Løland, Ingunn Foss, Kari Henriksen, Anja Ninasdotter Abusland, Jan Tore Sanner, Anniken Huitfeldt, Tone Wilhelmsen Trøen, Sverre Myrli, Sigbjørn Gjelsvik, Henrik Asheim, Tuva Moflag, Anne Kristine Linnestad, Åsmund Aukrust, Turid Kristensen, Else Marie Rødby, Mani Hussaini, Hårek Elvenes, Masud Gharahkhani, Trond Helleland, Per Olaf Lundteigen, Lise Christoffersen, Sandra Bruflot, Even A. Røed, Runar Sjåstad, Geir Adelsten Iversen, Marianne Sivertsen Næss, Bente Irene Aaland, Per Martin Sandtrøen, Nils Kristen Sandtrøen, Margrethe Haarr, Anna Molberg, Lise Selnes, Erna Solberg, Marte Mjøs Persen, Ove Trellevik, Odd Harald Hovland, Nils T. Bjørke og Peter Frølich.

De 55 representantene som stemte imot innstillingen, var:

Silje Hjemdal, Dag-Inge Ulstein, Sofie Marhaug, Sveinung Rotevatn, Sylvi Listhaug, Frank Edvard Sve, Birgit Oline Kjerstad, Dagfinn Henrik Olsen, Mona Fagerås, Geir Jørgensen, Carl I. Hagen, Kari Elisabeth Kaski, Guri Melby, Lan Marie Nguyen Berg, Stine Westrum, Marian Hussein, Christian Tybring-Gjedde, Ola Elvestuen, Rasmus Hansson, Seher Aydar, Andreas Sjalg Unneland, Grunde Almeland, Roy Steffensen, Olaug Vervik Bollestad, Terje Halleland, Ingrid Fiskaa, Mímir Kristjánsson, Alfred Jens Bjørlo, Bård Hoksrud, Tobias Drevland Lund, Per-Willy Amundsen, Torgeir Knag Fylkesnes, André N. Skjelstad, Lars Haltbrekken, Sivert Bjørnstad, Hege Bae Nyholt, Morten Stordalen, Grete Wold, Erlend Wiborg, Freddy André Øvstegård, Marius Arion Nilsen, Alf Erik Bergstøl Andersen, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Hans Andreas Limi, Abid Raja, Himanshu Gulati, Une Bastholm, Marie Sneve Martinussen, Morten Wold, Kathy Lie, Irene Ojala, Bengt Rune Strifeldt, Tor André Johnsen, Helge André Njåstad og Audun Lysbakken.

Følgende to representanter var fraværende:

Kjell Ingolf Ropstad og Kirsti Bergstø.

Videre var innstilt:

II

I lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap gjøres følgende endringer:

I § 1-3 første ledd skal bokstav g, bokstav h, og ny bokstav i lyde:
 • g. vannverk,

 • h. apotek, grossister og tilvirkere av legemidler,

 • i. bandasjister, tilvirkere og andre omsettere av medisinsk utstyr.

§ 5-2 første ledd skal lyde:

Når betingelsene i § 1-5 er oppfylt, kan departementet pålegge virksomheter som omfattes av loven helt eller delvis å legge om driften, utvide driften eller flytte virksomheten. Virksomheter som omfattes av § 1-3 første ledd bokstav g, h og i, kan på samme vilkår pålegges å innføre restriksjoner på omsetningen og rasjonere sine varer.

III

Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Presidenten: Det blir votert over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble vedtatt med 111 mot 55 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 20.57.45)

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Presidenten: Stortinget går da til votering over sakene på dagens kart, dagsorden nr. 34.

Votering i sakene nr. 1–11, debattert 18. desember 2023

Presidenten: Sakene nr. 1–11 er andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 24 til og med 34.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed godkjent ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Votering i sak nr. 12, debattert 18. desember 2023

Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16) (Innst. 12 S (2023–2024), jf. Prop. 1 S (2023–2024))

Debatt i sak nr. 12

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt åtte forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Hege Bae Nyholt på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt og Venstre

 • forslagene nr. 2–4, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre

 • forslag nr. 5, fra Hege Bae Nyholt på vegne av Høyre og Rødt

 • forslag nr. 6, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre

 • forslag nr. 7, fra Himanshu Gulati på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 8, fra Hege Bae Nyholt på vegne av Rødt

Det voteres over forslag nr. 8, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa om å setje i gang ei kartlegging av det reelle utstyrsbehovet til landets elevar.»

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 158 mot 9 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 20.59.06)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at driften av Kongshaug Musikkgymnas, Oslo by steinerskole og Kristen VGS Vennesla kan videreføres uendret frem til en ny, mer rettferdig tilskuddssats for disse elevene innføres.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 141 mot 26 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 20.59.26)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp flertallets merknad i Innst. 378 L (2022–2023) om studieavgift for studenter fra land utenfor EU og EØS og overgangsordninger for institusjonene, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Kristelig Folkeparti har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre ble med 129 mot 38 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 20.59.47)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 5, fra Høyre og Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem den varslede gjennomgangen av praksisen og bruken av ordningen fagbrev på jobb for Stortinget på egnet måte, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2024.»

Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre og Rødt ble med 117 mot 50 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.00.08)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at intensjonen i forskriften om tildeling av pensjonstilskudd til private barnehager ivaretas, slik at private barnehager, etter søknad, får dekket reelle og dokumenterte pensjonskostnader.»

Rødt og Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble med 91 mot 76 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.00.28)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2 og 3, fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utsette forslaget om ny tilskuddsmodell for private grunnskoler til den annonserte arbeidsgruppen har levert sin rapport, som må være basert på et bredt faktagrunnlag og med god involvering av friskoleorganisasjonene.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at driften av Kongshaug Musikkgymnas, Oslo by Steinerskole og Kristen VGS Vennesla kan videreføres uendret, frem til en ny og mer rettferdig tilskuddssats for disse elevene kan innføres, og at denne vurderingen gjøres i sammenheng med den varslede gjennomgangen for friskolene.»

Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble med 96 mot 71 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.00.51)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram et forslag om et nasjonalt studentombud for fagskulestudenter.»

Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt og Venstre ble med 88 mot 79 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.01.15)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 16
(Utdanning og forskning)
I

På statsbudsjettet for 2024 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

406 777 000

21

Spesielle driftsutgifter

12 652 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 498 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Spesielle driftsutgifter

52 073 000

50

Norges forskningsråd – forskning om utdanning og forskning

230 600 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

408 732 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

217 438 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

86 731 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

17 012 000

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

1

Driftsutgifter

147 146 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 900 000

223

Diamanten skole

1

Driftsutgifter

28 603 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

380 000

224

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre

70

Freds- og menneskerettighetssentre

138 926 000

71

Det europeiske Wergelandsenteret

12 772 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

23 958 000

21

Spesielle driftsutgifter

135 961 000

60

Tilskudd til landslinjer

271 989 000

61

Rentekompensasjon for investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til mer praktisk og variert opplæring

15 000 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

125 171 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

368 482 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

280 000 000

66

Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme

16 935 000

67

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk

9 846 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

341 241 000

69

Tiltak for fullføring og kvalifisering i videregående opplæring

888 117 000

74

Prosjekttilskudd

10 064 000

75

Grunntilskudd

108 316 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 313 639 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 648 270 000

61

Tilskuddsordning til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

67 748 000

71

Tilskudd til vitensentre

115 585 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

44 569 000

78

Tilskudd

199 609 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning

3 818 469 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning

2 122 517 000

72

Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, overslagsbevilgning

152 104 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

153 664 000

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

23 054 000

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

515 696 000

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning

67 320 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

34 586 000

78

Kompletterende undervisning

26 517 000

79

Toppidrett

82 868 000

80

Distriktstilskudd til private grunnskoler

3 110 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 345 000

82

Kapital- og husleietilskudd til private skoler

77 433 000

83

Særtilskudd til Møbelsnekkerskolen, Plus-skolen og Hjerleid Handverksskole

5 000 000

84

Redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen ved private skoler

108 346 000

229

22. juli-senteret

1

Driftsutgifter

23 236 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

27 249 000

230

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

1

Driftsutgifter

628 299 000

21

Spesielle driftsutgifter

27 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 936 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

835 421 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn i barnehage

217 765 000

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

23 460 000

70

Tilskudd til svømming i barnehagene

74 889 000

240

Fagskoler

60

Driftstilskudd til fagskoler

1 384 174 000

61

Utviklingsmidler til fagskoler, kan overføres

75 148 000

241

Tiltak for høyere yrkesfaglig utdanning

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 648 000

242

Norges grønne fagskole – Vea

1

Driftsutgifter

33 805 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 476 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

1 109 529 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

6 055 000

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

795 000

254

Studieforbund mv.

70

Tilskudd til studieforbund

73 312 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

1 871 000

256

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

1

Driftsutgifter

452 817 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 022 000

257

Kompetanseprogrammet

21

Spesielle driftsutgifter

7 898 000

70

Tilskudd, kan overføres

202 910 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

112 836 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, kan nyttes under post 70

43 042 156 000

70

Private høyskoler, kan nyttes under post 50

2 312 516 000

270

Studentvelferd

74

Tilskudd til velferdsarbeid mv.

87 305 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

633 604 000

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

1

Driftsutgifter

121 439 000

21

Spesielle driftsutgifter

4 352 000

272

Tiltak for internasjonalisering og høyere utdanning

51

Tiltak for internasjonalisering, kan overføres, kan nyttes under post 71

106 025 000

52

Tiltak for høyere utdanning, kan overføres, kan nyttes under post 72

147 276 000

71

Tilskudd til tiltak for internasjonalisering, kan overføres, kan nyttes under post 51

100 111 000

72

Tilskudd til tiltak for høyere utdanning, kan overføres, kan nyttes under post 52

52 105 000

273

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – Sikt

50

Virksomhetskostnader

425 635 000

274

Universitetssenteret på Svalbard

70

Tilskudd til Universitetssenteret på Svalbard

168 386 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

71 062 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

71 565 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

21 206 000

285

Norges forskningsråd

51

Strategiske forskningsprioriteringer

3 013 973 000

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 769 145 000

55

Virksomhetskostnader

766 873 000

287

Grunnbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

70

Grunnbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

245 303 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

10 322 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

391 034 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

5 046 781 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

1 564 078 000

75

UNESCO-kontingent

26 374 000

76

UNESCO-formål

4 778 000

289

Vitenskapelige priser

51

Holbergprisen

18 633 000

71

Abelprisen

18 093 000

72

Kavliprisen

12 375 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning og grunnbevilgning til teknisk-industrielle institutter mv.

1 652 000 000

51

Tilskudd til marin og maritim forskning og grunnbevilgning til primærnæringsinstitutter mv.

611 500 000

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

632 650 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

457 492 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

230 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 763 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

210 750 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

203 683 000

928

Annen marin forskning og utvikling

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

38 100 000

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

77 200 000

72

Tilskudd til Nofima AS

100 500 000

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet – Norges forskningsråd

184 156 000

51

Grunnbevilgninger til forskningsinstitutt – Norges forskningsråd

207 760 000

54

Næringsrettet matforskning m.m.

225 000 000

70

Innovasjonsaktivitet m.m., kan overføres

2 920 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

440 597 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

35 000 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

9 079 641 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

4 139 022 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

585 756 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

2 822 961 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

904 593 000

74

Tap på utlån

380 500 000

Totale utgifter

103 807 769 000

Inntekter

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

2 587 000

3222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

2

Salgsinntekter mv.

21 909 000

3223

Diamanten skole

2

Salgsinntekter mv.

715 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

302 337 000

3230

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

1

Inntekter ved oppdrag

27 200 000

2

Salgsinntekter mv.

7 845 000

3242

Norges grønne fagskole – Vea

2

Salgsinntekter mv.

7 536 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

50 000

3256

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

1

Inntekter ved oppdrag

1 721 000

2

Inntekter fra refusjoner mv.

29 345 000

3271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

1

Inntekter ved oppdrag

4 301 000

2

Salgsinntekter mv.

694 000

3275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

1

Inntekter ved oppdrag

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

31 037 000

3923

Havforskningsinstituttet

1

Oppdragsinntekter

455 330 000

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

199 414 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

4 000 000

29

Termingebyrer

1 801 000

89

Purregebyrer

90 228 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

10 363 860 000

Totale inntekter

11 551 920 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2024 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 200 post 1

  kap. 3200 post 2

  kap. 220 post 1

  kap. 3220 post 2

  kap. 222 post 1

  kap. 3222 post 2

  kap. 223 post 1

  kap. 3223 post 2

  kap. 230 post 1

  kap. 3230 post 2

  kap. 242 post 1

  kap. 3242 post 2 og 61

  kap. 256 post 1

  kap. 3256 post 2

  kap. 271 post 1

  kap. 3271 post 2

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet på 21-postene mot tilsvarende merinntekter.

 • 3. avhende fast eiendom, jf. Instruks om avhending av statlig eiendom mv., og bruke inntekter fra salg av eiendommer ved de selvforvaltende universitetene til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved den samme virksomheten.

 • 4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntektene blir ført til eiendomsfondet til Norges forskningsråd.

III
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2024 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  220

  Utdanningsdirektoratet

  70

  Tilskudd til læremidler mv.

  67 mill. kroner

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

  21

  Spesielle driftsutgifter

  10 mill. kroner

  22

  Videreutdanning for lærere og skoleledere

  280 mill. kroner

  270

  Studentvelferd

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger

  2 234 mill. kroner

 • 2. gi tilsagn om å utbetale 20 pst. av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen påfølgende budsjettår, når endelig regnskap foreligger.

 • 3. gi tilsagn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2025 (andre halvdelen av undervisningsåret 2024–25) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2024 (første halvdelen av undervisningsåret 2024–25), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postene 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Økt lån og rentegjeld samt kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 • 4. gi tilsagn om å omgjøre lån til stipend første halvår 2025 (andre halvdelen av undervisningsåret 2024–25) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2024 (første halvdelen av undervisningsåret 2024–25), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

IV
Gebyr for privatisteksamen

Stortinget samtykker i at privatister som melder seg opp til eksamen, og kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale et gebyr per prøve. Gebyret skal betales til fylkeskommunen. Privatister som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 305 kroner dersom privatisten ikke har prøvd seg i faget tidligere som privatist eller elev, og 2 611 kroner ved forbedringsprøver. Kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale 1 112 kroner per prøve dersom kandidaten ikke har gått opp tidligere, og 2 230 kroner ved senere forsøk.

V
Fullmakt for universitet og høyskoler til å delta i selskap

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2024 kan gi universiteter og høyskoler fullmakt til å:

 • 1. opprette nye selskap og delta i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

 • 2. bruke overskudd av oppdragsvirksomhet til kapitalinnskudd ved opprettelse av nye selskap eller ved deltagelse i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

 • 3. bruke utbytte fra selskap som virksomheten har kjøpt aksjer i eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

 • 4. bruke inntekt fra salg av aksjer i selskap som virksomheten har ervervet med overskudd fra oppdragsvirksomhet eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

VI
Foreldrebetaling i barnehage

Stortinget samtykker i at:

 • 1. maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2024, til 2 000 kroner per måned fra 1. august 2024 og til 28 000 kroner per år fra 1. januar 2024.

  For kommunene Alstahaug, Alvdal, Andøy, Aremark, Askvoll, Aukra, Aure, Aurland, Austevoll, Austrheim, Averøy, Balsfjord, Bardu, Beiarn, Bindal, Bokn, Bremanger, Brønnøy, Bygland, Bykle, Bø, Bømlo, Dovre, Drangedal, Dyrøy, Dønna, Eidfjord, Engerdal, Etne, Etnedal, Evenes – Evenássi, Fedje, Fitjar, Fjaler, Fjord, Flakstad, Flatanger, Flå, Folldal, Frosta, Frøya, Fyresdal, Gildeskål, Gjemnes, Gjerstad, Gloppen, Grane, Gratangen, Grong, Grue, Gulen, Hadsel, Hamarøy, Haram, Hattfjelldal, Heim, Hemnes, Hemsedal, Herøy (Møre og Romsdal), Herøy (Nordland), Hitra, Hjartdal, Hjelmeland, Hol, Holtålen, Hustadvika, Hyllestad, Hægebostad, Høyanger, Høylandet, Ibestad, Indre Fosen, Iveland, Kinn, Krødsherad, Kvinesdal, Kvinnherad, Kviteseid, Kvitsøy, Kvæfjord, Leirfjord, Leka, Lesja, Lierne, Loabák – Lavangen, Lom, Lund, Lurøy, Luster, Lærdal, Lødingen, Masfjorden, Meløy, Meråker, Midtre Gauldal, Modalen, Moskenes, Målselv, Namsskogan, Nesbyen, Nesna, Nissedal, Nord-Fron, Nore og Uvdal, Nærøysund, Oppdal, Os, Osen, Overhalla, Rauma, Rendalen, Rennebu, Rindal, Ringebu, Rollag, Rødøy, Røros, Røst, Raarvihke – Røyrvik, Salangen, Saltdal, Sande, Sauda, Sel, Selbu, Seljord, Senja, Sigdal, Sirdal, Skjåk, Smøla, Snåase – Snåsa, Sogndal, Sokndal, Solund, Stad, Steigen, Stor-Elvdal, Stranda, Stryn, Suldal, Sunndal, Sunnfjord, Surnadal, Sømna, Sør-Aurdal, Sørfold, Sør-Fron, Sørreisa, Tingvoll, Tinn, Tjeldsund, Tokke, Tolga, Trysil, Træna, Tydal, Tynset, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Utsira, Vaksdal, Valle, Vang, Vanylven, Vega, Vegårshei, Vestnes, Vestre Slidre, Vestvågøy, Vevelstad, Vik, Vindafjord, Vinje, Værøy, Vågan, Vågå, Våler (Innlandet), Øksnes, Ørland, Øystre Slidre, Åfjord, Ål, Åmli, Åmot, Årdal, Åseral og Åsnes blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2024, til 1500 kroner per måned fra 1. august 2024 og 25 500 kroner per år fra 1. januar 2024.

  For kommunene i Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord) blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til 0 kroner fra 1. januar 2024.

  Dette jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

 • 2. inntektsgrensen for fritak fra foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer settes til 642 700 kroner per år fra 1. august 2024, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

VII
Fullmakt til postering mot mellomværende med statskassen

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2024 kan gi Statens lånekasse for utdanning fullmakt til å inntektsføre utestående midler mot Konverteringsfondet i samme periode som konvertering av lån til stipend blir gjort, og mot Lånekassens mellomværende med statskassen. Mellomværendet utlignes i påfølgende periode når oppgjøret blir overført fra Konverteringsfondet.

VIII
Fullmakt til oppgradering av det nasjonale forskningsnettet

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2024 kan inngå forpliktelser ut over budsjettåret for oppgradering av det nasjonale forskningsnettet på kap. 273 post 50 innenfor en samlet ramme på 280 mill. kroner.

IX
Fullmakt til å overføre utstyr m.m.

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet kan gi OsloMet – storbyuniversitetet og Universitetet i Bergen fullmakt til å stifte en forening for å drive avisen Khrono og uten vederlag overføre til foreningen ressurser som i dag blir brukt til avisen.

X
Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtak nr. 943 og 949, 20. mai 2021 og nr. 1071 og 1072, 1. juni 2021 oppheves.

XI
Kostnadsrammer NTNU Campussamling

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2024 kan starte opp byggeprosjektet NTNU Campussamling innenfor en kostnadsramme på 7 239 mill. kroner og inngå forpliktelser for senere budsjettår innenfor kostnadsrammen.

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2024 får fullmakt til å starte opp brukerutstyrsprosjektet til NTNU Campussamling innenfor en ramme på 577 mill. kroner og til å inngå forpliktelser for senere budsjettår innenfor kostnadsrammen.

XII
Rentekompensasjonsordning

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2024 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 1 000 mill. kroner over kap. 225, post 61 Rentekompensasjon for investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til mer praktisk og variert opplæring.

XIII
Fullmakt til Norges forskningsråd

Stortinget samtykker i at Norges forskningsråd i 2024 kan nytte bevilgninger som er overført til Norges forskningsråd til forskningsformål i 2024 eller tidligere budsjettår, til å dekke forpliktelser til forskningsprosjekter med andre formål innenfor Norges forskningsråds portefølje innenfor en samlet ramme på 500 mill. kroner.

XIV
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2024 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 923 post 21

  kap. 3923 post 1

  kap. 926 post 21

  kap. 3926 post 1

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 923, post 22, slik at summen av overskridelser under kap. 917, post 22, kap. 919, post 76 og kap. 923, post 22 tilsvarer merinntekter under kap. 5574, post 74.

XV
Fullmakt til å inngå avtaler om skadesløsholdelse

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2024 kan gi Havforskningsinstituttet fullmakt til, i de tilfeller det anses operasjonelt nødvendig, å inngå avtaler som innebærer at en part selv er ansvarlig for egen eiendom og personale i skadetilfeller hvor det etter alminnelig erstatningsrett vil være en annen part som er ansvarlig, med unntak for tilfeller der skaden er forvoldt ved grov uaktsomhet eller forsett (knock-for-knock-prinsippet).

XVI
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2024 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1137 post 54

kap. 5576 post 70

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Presidenten: Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble vedtatt med 89 mot 78 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.01.44)

Videre var innstilt:

B.

Stortinget ber regjeringen sikre at staten bidrar med sin del, slik at World Skills får stabile rammevilkår slik at de kan arrangere skole-NM og andre yrkeskonkurranser.

Presidenten: Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble vedtatt med 161 mot 5 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.02.08)

Votering i sak nr. 13, debattert 18. desember 2023

Innstilling frå utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (Innst. 137 S (2023–2024), jf. Prop. 20 S (2023–2024), Prop. 24 S (2023–2024) kap. 1137 og Prop. 25 S (2023–2024) kap. 920, 923, 926, 3923 og 3926)

Debatt i sak nr. 13

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2023 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

222

Statlege skular og fjernundervisningstenester

1

Driftsutgifter, blir auka med

3 066 000

frå kr 132 376 000 til kr 135 442 000

225

Tiltak i grunnopplæringa

63

Tilskot til samisk i grunnopplæringa, kan overførast, blir redusert med

1 758 000

frå kr 117 761 000 til kr 116 003 000

64

Tilskot til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg, blir redusert med

59 388 000

frå kr 273 881 000 til kr 214 493 000

65

Rentekompensasjon for skule- og symjeanlegg, kan overførast, blir redusert med

39 258 000

frå kr 331 258 000 til kr 292 000 000

67

Tilskot til opplæring i kvensk eller finsk, blir redusert med

1 591 000

frå kr 9 801 000 til kr 8 210 000

74

Prosjekttilskot, blir redusert med

2 594 000

frå kr 7 262 000 til kr 4 668 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

13 400 000

frå kr 1 289 420 til kr 1 302 820

228

Tilskot til private skular o.a.

70

Private grunnskular, overslagsløyving, blir auka med

177 897 000

frå kr 3 590 135 000 til kr 3 768 032 000

71

Private vidaregåande skular, overslagsløyving, blir redusert med

12 542 000

frå kr 1 966 368 000 til kr 1 953 826 000

72

Diverse skular som gir yrkesretta opplæring, overslagsløyving, blir auka med

4 697 000

frå kr 147 055 000 til kr 151 752 000

73

Private grunnskular i utlandet, overslagsløyving, blir auka med

22 912 000

frå kr 125 189 000 til kr 148 101 000

74

Private vidaregåande skular i utlandet, overslagsløyving, blir auka med

4 138 000

frå kr 18 015 000 til kr 22 153 000

75

Private skular for funksjonshemma elevar, overslagsløyving, blir auka med

58 008 000

frå kr 444 095 000 til kr 502 103 000

76

Andre private skular, overslagsløyving, blir auka med

1 690 000

frå kr 63 510 000 til kr 65 200 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsløyving, blir redusert med

300 000

frå kr 33 044 000 til kr 32 744 000

81

Elevutveksling til utlandet, blir redusert med

1 313 000

frå kr 2 246 000 til kr 933 000

242

Noregs grøne fagskule – Vea

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 739 000

frå kr 32 657 000 til kr 35 396 000

253

Folkehøgskular

70

Tilskot til folkehøgskular, blir redusert med

8 443 000

frå kr 1 082 455 000 til kr 1 074 012 000

256

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

1

Driftsutgifter, blir auka med

14 556 000

frå kr 449 738 000 til kr 464 294 000

21

Særskilde driftsutgifter, blir auka med

10 057 000

frå kr 9 117 000 til kr 19 174 000

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskot, kan overførast, blir redusert med

30 000 000

frå kr 180 552 000 til kr 150 552 000

270

Studentvelferd

74

Tilskot til velferdsarbeid o.a., blir redusert med

1 856 000

frå kr 83 819 000 til kr 81 963 000

75

Tilskot til bygging av studentbustadar, kan overførast, blir redusert med

83 370 000

frå kr 889 980 000 til kr 806 610 000

273

Kunnskapssektorens tenesteleverandør – Sikt

50

Verksemdskostnader, blir redusert med

7 936 000

frå kr 191 460 000 til kr 183 524 000

285

Noregs forskingsråd

55

Verksemdskostnader, blir redusert med

1 200 000

frå kr 769 356 000 til kr 768 156 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Særskilde driftsutgifter, blir auka med

234 000

frå kr 49 321 000 til kr 49 555 000

72

Internasjonale grunnforskingsorganisasjonar, blir auka med

33 409 000

frå kr 344 229 000 til kr 377 638 000

73

EUs rammeprogram for forsking og innovasjon, blir auka med

231 473 000

frå kr 3 713 893 000 til kr 3 945 366 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, blir auka med

58 755 000

frå kr 980 694 000 til kr 1 039 449 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

70

Utdanningsstipend, overslagsløyving, blir redusert med

28 883 000

frå kr 3 804 809 000 til kr 3 775 926 000

72

Rentestøtte, overslagsløyving, blir redusert med

214 723 000

frå kr 2 645 033 000 til kr 2 430 310 000

73

Avskrivingar, overslagsløyving, blir auka med

100 000 000

frå kr 884 962 000 til kr 984 962 000

74

Tap på utlån, blir redusert med

63 000 000

frå kr 360 500 000 til kr 297 500 000

90

Auka lån og rentegjeld, overslagsløyving, blir redusert med

90 831 000

frå kr 36 997 174 000 til kr 36 906 343 000

Landbruks- og matdepartementet

1137

Forskning og innovasjon

54

Næringsrettet matforskning m.m., økes med

40 000 000

fra kr 190 000 000 til kr 230 000 000

Nærings- og fiskeridepartementet

920

Noregs forskingsråd

51

Tilskot til marin og maritim forsking, blir auka med

1 200 000

frå kr 603 521 000 til kr 604 721 000

923

Havforskingsinstituttet

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med

19 313 000

frå kr 439 313 000 til kr 420 000 000

22

Fiskeriforsking og -overvaking, kan overførast, blir redusert med

10 900 000

frå kr 218 234 000 til kr 207 334 000

926

Havforskingsinstituttet, forskingsfartøy

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

33 997 000

frå kr 195 603 000 til kr 229 600 000

Inntekter

3222

Statlege skular og fjernundervisningstenester

2

Salsinntekter o.a., blir auka med

3 066 000

frå kr 20 986 000 til kr 24 052 000

3225

Tiltak i grunnopplæringa

4

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

28 602 000

frå kr 227 351 000 til kr 198 749 000

3242

Noregs grøne fagskule – Vea

2

Salsinntekter o.a., blir auka med

2 739 000

frå kr 6 261 000 til kr 9 000 000

3256

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse:

1

Inntekter frå oppdrag, blir auka med

10 057 000

frå kr 1 649 000 til kr 11 706 000

2

Inntekter frå refusjonar o.a., blir auka med

14 556 000

frå kr 28 108 000 til kr 42 664 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

89

Purregebyr, blir auka med

13 425 000

frå kr 87 600 000 til kr 101 025 000

90

Redusert lån og rentegjeld, blir redusert med

287 861 000

frå kr 12 917 045 000 til kr 12 629 184 000

5617

Renter frå Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, blir redusert med

821 188 000

frå kr 9 836 608 000 til kr 9 015 420 000

Nærings- og fiskeridepartementet

3923

Havforskingsinstituttet

1

Oppdragsinntekter, blir redusert med

9 140 000

frå kr 436 140 000 til kr 427 000 000

3926

Havforskingsinstituttet, forskingsfartøy

1

Oppdragsinntekter, blir auka med

38 590 000

frå kr 191 010 000 til kr 229 600 000

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

II
Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2023 kan gi tilsegn om tilskot ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgande beløp:

Kap.

Post

Samla ramme

270

Studentvelferd

75

Tilskot til bygging av studentbustadar

829,1 mill. kroner

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Votering i sak nr. 14, debattert 18. desember 2023

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2024, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Energidepartementet (rammeområde 7) (Innst. 15 S (2023–2024), jf. Prop. 1 S (2023–2024) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024))

Debatt i sak nr. 14

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt fire forslag. Det er

 • forslagene nr. 1 og 2, fra Dagfinn Henrik Olsen på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 3, fra Mímir Kristjánsson på vegne av Rødt

 • forslag nr. 4, fra Freddy André Øvstegård på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Forslag nr. 4 kommer til erstatning for tilrådingens A VIII.

Det voteres over forslag nr. 3, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen revidere ordningen for støtte til organisasjoner som arbeider mot fattigdom, slik at det blir mulig å få støtte til prosjekter som hjelper folk med å navigere i Nav-systemet.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 156 mot 11 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.03.21)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en ordning, slik at organisasjoner som bistår mennesker i sitt møte med Nav, får nødvendige finansiell støtte frem til Nav-ombudet blir etablert.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en forenkling av Navs programmer for å komme i jobb til å bli en tjeneste der man kan skreddersy et løp for den enkelte, med mål om fast jobb.»

Rødt og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 135 mot 32 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.03.42)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 7
(Arbeid og sosial)
I

På statsbudsjettet for 2024 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

352

Nedsatt funksjonsevne

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

28 480 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

269 940 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet

23 000 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

27 600 000

600

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter

281 755 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

121 430 000

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overføres

28 200 000

23

Tiltak for redusert deltid og økt heltidsandel

15 090 000

50

Norges forskningsråd

172 650 000

70

Tilskudd

60 815 000

71

Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen mv., kan overføres

71 495 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk

18 830 000

73

Tilskudd til trygderettslig/EØS-rettslig forskning og kompetanseutvikling

5 625 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

166 930 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

262 149 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

13 792 750 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter, kan overføres

59 935 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

362 255 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

120 530 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

17 800 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

10 228 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

92 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

103 505 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

174 790 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

108 230 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

15 885 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

1

Driftsutgifter

586 970 000

21

Forsøk med tilrettelagt videregående opplæring, kan overføres

50 000 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 763 805 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

2 072 020 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

90 720 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

119 110 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 400 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

859 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

18 410 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

173 450 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd, kan overføres

1 325 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren mv.

1

Driftsutgifter

26 745 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

570 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 130 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

26 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

74 000 000

664

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

70

Tilskudd

21 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

3 990 000 000

667

Supplerende stønad

70

Tilskudd til personer over 67 år med kort botid, overslagsbevilgning

400 000 000

71

Tilskudd til uføre flyktninger med kort botid, overslagsbevilgning

176 000 000

1565

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

52 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

1566

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

95 000 000

1567

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

240 000 000

1860

Havindustritilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

349 324 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

34 400 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-730 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

594 000 000

3 Avskrivninger

90 000 000

4 Renter av statens kapital

1 000 000

5 Til investeringsformål

55 000 000

6 Til reguleringsfond

-25 000 000

-15 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

212 327 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

80 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

12 818 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

865 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

1 570 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

97 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

18 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

54 350 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 660 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

2 890 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

3 240 000 000

76

Tilskudd til ekspertbistand og kompetansetiltak for sykmeldte, kan overføres

97 500 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

44 233 200 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

145 000 000

72

Legeerklæringer

465 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

125 980 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

94 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

31 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 770 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

2 150 000 000

72

Stønad til servicehund

9 905 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

122 100 000

74

Tilskudd til biler

815 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

4 425 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

417 400 000

77

Ortopediske hjelpemidler

2 370 600 000

78

Høreapparater

965 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

59 945 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

94 080 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

189 940 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning

24 480 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

8 240 000 000

2680

Etterlatte

70

Omstillingsstønad mv., overslagsbevilgning

1 730 000 000

71

Barnepensjon, overslagsbevilgning

1 596 000 000

74

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

200 000

75

Stønad til barnetilsyn til gjenlevende i arbeid, overslagsbevilgning

2 400 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

315 000 000

Totale utgifter

626 176 525 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag

11 061 000

4

Tolketjenester

4 708 000

5

Oppdragsinntekter mv.

20 755 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

5 000 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

1 400 000

3640

Arbeidstilsynet

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

5 376 000

6

Refusjoner

3 759 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

24 738 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombud

18 698 000

85

Tvangsmulkt

7 175 000

86

Overtredelsesgebyrer

29 450 000

4565

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

47 000 000

4566

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter

85 000 000

4567

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter

143 000 000

4860

Havindustritilsynet

1

Gebyrinntekter

85 800 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

8 900 000

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

55 000 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

2 716 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

764 000 000

80

Renter

1 000 000

86

Innkreving feilutbetalinger

1 432 000 000

87

Diverse inntekter

25 334 000

88

Hjelpemiddelsentraler mv.

75 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

225 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

18 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

300 000

72

Innkreving av forskutterte dagpenger

150 000 000

Totale inntekter

5 963 454 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2024 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 605 post 1

kap. 3605 postene 1, 4 og 5

kap. 640 post 1

kap. 3640 postene 6 og 7

kap. 640 post 21

kap. 3640 post 8

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2024 kan:

 • 1. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 1 Driftsutgifter til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

 • 2. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

 • 3. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634, post 78 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser på inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 post 78.

 • 4. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634, post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet på inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 post 79.

 • 5. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 • 6. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IV
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2024 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 50 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

V
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2024 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 938,6 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

1 119,9 mill. kroner

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

62,7 mill. kroner

VI
Utbetaling ved midlertidig likviditetsmangel

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2024 kan forskuttere utgifter til pensjonsutbetalinger under kap. 665 Pensjonstrygden for fiskere, post 70 Tilskudd, ved midlertidig likviditetsmangel. Det forutsettes at Pensjonstrygden for fiskere i løpet av 2024 tilbakefører forskutteringen. Tilbakeføringen nettoføres som utgiftsreduksjon under kap. 665 Pensjonstrygden for fiskere, post 70.

VII
Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2024 kan gi arbeids- og velferdsetaten fullmakt til å:

 • 1. postere utgifter som arbeids- og velferdsetaten betaler på vegne av Statens pensjonskasse mot mellomværendet konto 715510 Statens pensjonskasse. Konto 715510 utlignes ved at Statens pensjonskasse resultatfører og rapporterer de utbetalte ytelsene i sitt regnskap.

 • 2. postere utgifter som arbeids- og velferdsetaten betaler på vegne av ikke-statlige aktører knyttet til AFP-ordningen og kommunal tilleggspensjon mot mellomværendet med statskassen.

IX
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Energidepartementet i 2024 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1860 post 1

kap. 4860 post 10

kap. 1860 post 21

kap. 4860 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Presidenten: Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble vedtatt med 88 mot 79 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.04.09)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget erstatter A VIII i innstillingens tilråding. Forslaget lyder:

«Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2024 skal følgende ytelser i folketrygden gis etter disse satsene1:

Kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter grunnet varig sykdom, skade eller lyte etter lovens § 6-3 (laveste sats)

9 024

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til

13 752

1c.

eller til

18 024

1d.

eller til

26 544

1e.

eller til

35 964

1f.

eller til

44 928

2a.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til de som må ha særskilt tilsyn og pleie grunnet varig sykdom, skade eller lyte

16 152

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til barn under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie

32 304

2c.

eller til

64 608

2d.

eller til

96 912

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

28 677

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a)2

for første barn

55 800

for to barn

72 792

for tre og flere barn

82 500

1

Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) gjelder fra 1.1.2016 stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere og etterlatte som er i arbeid. Stønaden dekker 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.»

Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble vedtatt med 91 mot 75 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 21.04.43)

Votering i sak nr. 15, debattert 18. desember 2023

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementet kap. 352, Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2023 under Olje- og energidepartementet (Innst. 139 S (2023–2024), jf. Prop. 15 S (2023–2024) unntatt kap. 670, 671, 672, 3671 og 3672, Prop. 22 S (2023–2024) kap. 505, 3505, 3506, 3507 og 5607, Prop. 25 S (2023–2024) kap. 2540 og Prop. 26 S (2023–2024) kap. 1812 og 4812)

Debatt i sak nr. 15

Presidenten: Under debatten har Henrik Asheim satt fram et forslag på vegne av Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om en årlig rapportering i budsjettproposisjonen som gir en oversikt over hvor lange stønadsløp mottakerne av arbeidsavklaringspenger nå får før de blir avklart, og hvor mange som får innvilget en ny periode/forlenget forløp etter maksgrensen.»

Venstre har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Høyre ble med 123 mot 44 stemmer ikke vedtatt.

(Voteringsutskrift kl. 21.05.23)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2023 blir det gjort følgande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

601

Utgreiingsverksemd, forsking m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med

1 900 000

frå kr 68 987 000 til kr 67 087 000

70

Tilskot, blir redusert med

11 000 000

frå kr 45 381 000 til kr 34 381 000

71

Tilskot til bransjeprogram under IA-avtalen m.m., kan overførast, blir redusert med

10 102 000

frå kr 71 495 000 til kr 61 393 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltninga

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 45, blir redusert med

33 632 000

frå kr 170 352 000 til kr 136 720 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir redusert med

76 202 000

frå kr 174 887 000 til kr 98 685 000

Trygderetten

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 300 000

frå kr 112 945 000 til kr 115 245 000

612

Tilskot til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

1 008 000 000

frå kr 9 824 000 000 til kr 8 816 000 000

70

For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir redusert med

5 000 000

frå kr 91 000 000 til kr 86 000 000

621

Tilskot til sosiale tenester og sosial inkludering

70

Frivillig arbeid, kan overførast, blir redusert med

20 980 000

frå kr 134 850 000 til kr 113 870 000

634

Arbeidsmarknadstiltak

21

Forsøk med tilrettelagd videregåande opplæring, kan overførast, blir redusert med

3 743 000

frå kr 25 761 000 til kr 22 018 000

76

Tiltak for arbeidssøkarar, kan overførast, blir redusert med

189 633 000

frå kr 7 555 558 000 til kr 7 365 925 000

78

Tilskot til arbeids- og utdanningsreiser, blir auka med

18 133 000

frå kr 81 331 000 til kr 99 464 000

635

Ventelønn

01

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

100 000

frå kr 2 000 000 til kr 1 900 000

640

Arbeidstilsynet

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombod, blir auka med

370 000

frå kr 17 658 000 til kr 18 028 000

648

Arbeidsretten, Riksmeklaren m.m.

01

Driftsutgifter, blir auka med

1 898 000

frå kr 24 062 000 til kr 25 960 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 1, blir redusert med

455 000

frå kr 552 000 til kr 97 000

660

Krigspensjon

70

Tilskot, militære, overslagsløyving, blir redusert med

2 000 000

frå kr 32 000 000 til kr 30 000 000

71

Tilskot, sivile, overslagsløyving, blir auka med

2 000 000

frå kr 85 000 000 til kr 87 000 000

664

Pensjonsordninga for arbeidstakarar til sjøs

70

Tilskot, blir auka med

1 200 000

frå kr 22 900 000 til kr 24 100 000

665

Pensjonstrygda for fiskarar

70

(NY) Tilskot, blir løyvd med

7 000 000

666

Avtalefesta pensjon (AFP)

70

Tilskot, overslagsløyving, blir auka med

20 000 000

frå kr 3 670 000 000 til kr 3 690 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1. Driftsinntekter, overslagsløyving

-715 000 000

2. Driftsutgifter, overslagsløyving

580 000 000

3. Avskrivingar

84 000 000

4. Renter av statens kapital

1 000 000

5. Til investeringsføremål

55 000 000

6. Til reguleringsfond

-20 000 000

-15 000 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

18 000 000

frå kr 170 781 000 til kr 152 781 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir auka med

1 410 000 000

frå kr 9 330 000 000 til kr 10 740 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.m.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.m., overslagsløyving, blir auka med

95 000 000

frå kr 735 000 000 til kr 830 000 000

2620

Stønad til einsleg mor eller far

72

Stønad til barnetilsyn til einsleg mor eller far i arbeid, overslagsløyving, blir auka med

7 000 000

frå kr 90 200 000 til kr 97 200 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepengar, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 19 200 000 til kr 18 200 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakarar m.m., overslagsløyving, blir auka med

2 900 000 000

frå kr 50 420 000 000 til kr 53 320 000 000

71

Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, blir auka med

80 000 000

frå kr 1 550 000 000 til kr 1 630 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspengar m.m., overslagsløyving, blir auka med

390 000 000

frå kr 2 230 000 000 til kr 2 620 000 000

75

Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, blir auka med

50 000 000

frå kr 2 860 000 000 til kr 2 910 000 000

76

Tilskot til ekspertbistand og kompetansetiltak for sjukmelde, kan overførast, blir redusert med

37 549 000

frå kr 97 549 000 til kr 60 000 000

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir auka med

1 240 000 000

frå kr 39 230 000 000 til kr 40 470 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

18 700 000

frå kr 146 700 000 til kr 128 000 000

72

Legeerklæringar, blir redusert med

15 000 000

frå kr 455 000 000 til kr 440 000 000

2655

Uføre

70

Uføretrygd, overslagsløyving, blir redusert med

1 045 000 000

frå kr 118 775 000 000 til kr 117 730 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, blir auka med

1 000 000

frå kr 84 000 000 til kr 85 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsløyving, blir auka med

1 000 000

frå kr 33 000 000 til kr 34 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel m.m.

70

Grunnstønad, overslagsløyving, blir auka med

20 000 000

frå kr 1 640 000 000 til kr 1 660 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsløyving, blir auka med

47 000 000

frå kr 1 903 000 000 til kr 1 950 000 000

73

Hjelpemiddel m.m. under arbeid og utdanning, blir redusert med

2 300 000

frå kr 120 300 000 til kr 118 000 000

74

Tilskot til bilar, blir auka med

134 900 000

frå kr 790 100 000 til kr 925 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir auka med

149 100 000

frå kr 4 030 900 000 til kr 4 180 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, blir auka med

9 300 000

frå kr 370 700 000 til kr 380 000 000

77

Ortopediske hjelpemiddel, blir auka med

96 800 000

frå kr 2 143 200 000 til kr 2 240 000 000

78

Høyreapparat, blir auka med

4 700 000

frå kr 890 300 000 til kr 895 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, kan overføres, økes med

20 000 000

fra kr 57 993 000 til kr 77 993 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med

40 000 000

frå kr 90 330 000 000 til kr 90 370 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med

100 000 000

frå kr 182 070 000 000 til kr 182 170 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsløyving, blir auka med

630 000 000

frå kr 15 880 000 000 til kr 16 510 000 000

2680

Etterlatne

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 1 170 000 000 til kr 1 180 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med

5 000 000

frå kr 855 000 000 til kr 860 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, blir redusert med

3 000 000

frå kr 91 000 000 til kr 88 000 000

74

Tilleggsstønader og stønad til skolepengar, overslagsløyving, blir redusert med

100 000

frå kr 300 000 til kr 200 000

75

Stønad til barnetilsyn til gjenlevande i arbeid, overslagsløyving, blir redusert med

500 000

frå kr 2 900 000 til kr 2 400 000

Kommunal- og distriktsdepartementet

505

Bustadlånsordninga i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, blir auka med

7 000 000

frå kr 55 000 000 til kr 62 000 000

90

Utlån, overslagsløyving, blir auka med

5 700 000 000

frå kr 26 500 000 000 til kr 32 200 000 000

Kultur- og likestillingsdepartementet

352

Nedsatt funksjonsevne

70

Funksjonshemmedes organisasjoner,økes med

15 000 000

fra kr 259 241 000 til kr 274 241 000

Nærings- fiskeridepartementet

2540

Stønad under arbeidsløyse til fiskarar og fangstmenn

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 80 000 000 til kr 60 000 000

Olje- og energidepartementet

1812

Petroleumstilsynet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

6 855 000

frå kr 33 145 000 til kr 40 000 000

Inntekter

3635

Ventelønn m.m.

01

Refusjon statleg verksemd m.m., blir redusert med

100 000

frå kr 2 000 000 til kr 1 900 000

3640

Arbeidstilsynet

04

Kjemikaliekontroll, gebyr, blir auka med

2 000 000

frå kr 5 150 000 til kr 7 150 000

08

Refusjon utgifter regionale verneombod, blir auka med

370 000

frå kr 17 910 000 til kr 18 280 000

10

Gebyr, godkjenningsordning innkvartering m.m., blir redusert med

276 000

frå kr 280 000 til kr 4 000

85

Tvangsmulkt, blir auka med

5 800 000

frå kr 7 175 000 til kr 12 975 000

86

Gebyr for brot på arbeidsmiljøregelverket, blir auka med

25 550 000

frå kr 29 450 000 til kr 55 000 000

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade, blir redusert med

3 600 000

frå kr 748 000 000 til kr 744 400 000

80

Renter, blir auka med

250 000

frå kr 1 000 000 til kr 1 250 000

86

Innkrevjing feilutbetalingar, blir redusert med

94 000 000

frå kr 1 547 000 000 til kr 1 453 000 000

88

Hjelpemiddelsentralar m.m., blir redusert med

4 000 000

frå kr 82 000 000 til kr 78 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, blir auka med

25 000 000

frå kr 195 000 000 til kr 220 000 000

5705

Refusjon av dagpengar

70

Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs, blir auka med

5 000 000

frå kr 18 000 000 til kr 23 000 000

71

Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar m.m. busett i Noreg, blir auka med