Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Solveig Horne, Ib Thomsen og Mette Hanekamhaug om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne viser til at Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA) har vedtatt at menn ikke gis tillatelse til å bokse med hjelm. Det norske bokseforbundet er dermed satt i en vanskelig situasjon, noe som kan medføre at norske amatørboksere ikke gis anledning til å bokse i store internasjonale mesterskap som VM, OL og EM. Dette som en konsekvens av at norske boksere som er underlagt Norges Bokseforbund, ikke har anledning til å bokse uten hjelm, verken i Norge eller i utlandet.

Forslagsstillerne frykter at dette vil rasere boksesporten i Norge, og at man derfor må endre lovverket slik at norske idrettsutøvere kan utøve sin idrett, også i fremtiden.

Forslagsstillerne mener i forlengelsen av dette at det vil være svært kunstig å opprettholde forbudet mot proffboksing i Norge.

Forbudet mot profesjonell boksing i Norge ble vedtatt våren 1981, og innebærer at den som forsettlig deltar i konkurranse, oppvisning eller treningskamp i profesjonell boksing, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. I praksis har dette betydd at norske boksere som har hevdet seg internasjonalt, som for eksempel Cecilia Brækhus, Steffen Tangstad og Ole Klemetsen, har risikert fengselsstraff, samt sørget for at de ikke har kunnet utøve sin idrett i Norge.

Forslagsstillerne mener dette er uheldig, både med hensyn til de utøverne det gjelder, men også sett i lys av de kommersielle interessene dette ville hatt i Norge.

Da forbudet ble innført i 1981, var hovedargumentet faren for medisinske skadevirkninger på utøveren. I dag er den medisinske overvåkingen streng også innen profesjonell boksing. Når norske proffboksere fritt kan utøve sitt yrke utenfor landets grenser, er intensjonene om å beskytte boksernes helse gjennom forbudet uansett totalt fraværende. Den beste løsningen dersom man har boksernes helse for øye, må åpenbart være å tillate norske proffboksere å delta på norske stevner, med norsk lisens, slik at de nødvendige medisinske kontrollene kan utføres under oppsyn av norske myndigheter. Forslagsstillerne vil ikke stikke under stol at boksing kan medføre skader, både på proff- og amatørnivå, men dette gjelder også de fleste andre idretter som utøves i Norge, slik som håndball, fotball, alpint, skihopp, øvrige kampsporter osv. Det er også et ubestridelig faktum at idretter som har kommet til Norge etter 1981 – og som ikke er forbudt – kan medføre betydelig risiko for skade, slik som forskjellige kampsporter, landhockey, amerikansk fotball, freestyle alpint, offshore båtrace etc.

Et annet argument som har blitt benyttet, var at det ble gjort gjeldende usunne økonomiske interesser, og at profesjonell boksing innebar en uønsket kommersialisering av idretten. Argumentet om økonomiske interesser/kommersialisering av idretten kan ikke ha relevans i dag, da svært mange norske idretter er kommersialisert, og utøverne på topp-plan er profesjonelle. I dag er det knapt noen som anser det som galt å kunne tjene penger på å bedrive idrett.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig fremme forslag til endringer i lovverket som er tilpasset internasjonale regler for amatørboksing, samt åpne for profesjonell boksing i Norge.

12. oktober 2011