Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om likebehandling av kompetansesentre for rytmisk musikk

Dette dokument

 • Dokument 8:104 S (2011–2012)
 • Dato: 24.04.2012
 • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

De regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk bidrar til utvikling av bransjen og musikkmiljøene og skaper møteplasser for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Kompetansesentrene fungerer også som talerør og er et viktig bindeledd mellom aktører i musikkbransjen, samt mellom musikkbransjen og andre instanser. En hovedmålsetting er en profesjonalisering av bransjen, slik at flere skal kunne skape seg et levebrød av å drive med musikk. Samtidig arbeider sentrene også mot den store bredden, for å sikre rekruttering, nyskaping og mangfold.

Kompetansesentre av denne typen finnes i dag i Kristiansand, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Drammen. Det er også under etablering et kompetansesenter i Østfold. Sentrene mottar kommunale driftstilskudd, samt fylkeskommunale drifts- og/eller prosjekttilskudd. I tillegg kommer øvrige prosjekttilskudd fra private og offentlige samarbeidspartnere. Det medfører stor ustabilitet og usikkerhet i finansieringen av en bransje som må jobbe langsiktig for å oppnå gode resultater. Forslagsstillerne viser til at samtlige regionale kompetansesentre for jazzmusikk mottar fast statstilskudd over statsbudsjettet, mens dette ikke er praksisen til de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk.

Et eksempel er suksessen SØRF i Kristiansand. Musikkbransjen på Sørlandet har gjennomgått en enorm utvikling de siste 5 årene. Arrangementstilbudet, musikkrelaterte arbeidsplasser, kompetansen og profesjonaliseringen har økt, og landsdelens artister gjør seg bemerket nasjonalt og internasjonalt. Sentralt i denne utviklingen står SØRF – kompetansesenter for rytmisk musikk.

BRAK i Bergen er det eneste senteret som mottar statsstøtte. De har dermed i flere år drevet under helt andre forutsetninger enn de øvrige kompetansesentrene for rytmisk musikk. Forslagsstillerne mener de øvrige kompetansesentrene også bør få fast årlig statstilskudd til drift, slik at de får de samme forutsetningene for arbeid i sine regioner som BRAK har i regionen Hordaland og Sogn og Fjordane.

Forslagsstillerne ser at det er nødvendig å fastsette spesifikke vilkår for tildeling, der blant annet antall driftsår, geografisk og faglig virkeområde, målgruppe og lokal forankring, kan være viktige indikatorer.

Et statlig driftstilskudd til nevnte type kompetansesentre for rytmisk musikk er, etter forslagsstillernes syn, en god og effektiv investering for å utvikle næringspotensialet, kompetansen, nettverkene, infrastrukturen, nyskapingen og det musikalske mangfoldet på det rytmiske musikkfeltet i regionene. For å styrke og sikre videreføring av kompetansesentrenes viktige arbeid i hele landet mener forslagsstillerne det er nødvendig at sentrene gis tilfredsstillende, forutsigbare og like driftsvilkår.

Tidligere drøftinger av problemstillingen

Problemstillingen er tidligere drøftet av Løkenutvalget og omtalt i St.meld. nr. 21 (2007–2008) Samspill. Her heter det at departementet er kjent med at de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk ikke har like finansieringsvilkår. Det heter videre:

«Departementet deler utvalgets vurdering av at regionale kompetansesentre bør vokse fram nedenfra og at sentrene kan ha ulik vekting av sjangre innenfor en felles struktur. Samarbeid ut over det rytmiske musikkfeltet kan være ønskelig-, ikke minst med tanke på å kunne tilby et støtteapparat for utøvere i etableringsfasen uavhengig av musikkuttrykk. Departementet slutter seg til Løkenutvalgets innstilling der det heter:

«.. Det bør ikke finnes flere regionale kompetansesentre i hver region som konkurrerer med hverandre, eller nødvendigvis et regionalt kompetansesenter i hver region.»

Det forutsettes at de regionale kompetansesentrene samhandler med andre aktører innenfor det rytmiske musikkfeltet i regionen og med fylkesmusikkrådene på områder der dette er naturlig.

Departementet vil støtte drift av eksisterende kompetansesenter for rytmisk musikk. Tilskuddet til de regionale jazzsentrene vil bli viderført. Det forutsettes at jazzsentrene inngår i en helhetlig regional struktur for det rytmiske feltet som helhet.

Formålet er å bidra til et landsdekkende og kostnadseffektivt nettverk av kompetansesenter på det rytmiske området. Den kompetansen som finnes i den enkelte region må styrkes, samordnes og stilles til rådighet for de ulike regionale aktørene og på det rytmiske feltet. Det statlige tilskuddet til kompetansesenter skal nyttes til kompetanseutviklende tiltak.

I Namsos skal Rock City være et ressurssenter for profesjonell musikk. Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005–2006) sluttet Stortinget seg til at Trøndelagsalternativet ble lagt til grunn for utviklingen av det nasjonale opplevelsessenteret for pop- og rockhistorie. I dette alternativet inngår også Rock City Namsos, som vil bli sikret driftsmidler til sitt ressurssenter.

Departementet anser 60/40-fordeling av tilskuddet som en mulig modell for offentlig støtte til slike framtidige regionale sentra for rytmisk musikk. Støtten vil være driftstøtte.

For å utvikle realiserbare modeller vil departementet gå inn for at det stilles til rådighet midler til videre utvikling av kompetansesenter for rytmisk musikk basert på allerede eksisterende sentra innen jazz, rock og folkemusikk. Ved tildeling av midler vil departementet legge vekt på følgende kriterier:

 • Senteret må være etablert og kunne vise til drift innenfor ett av områdene jazz, rock eller folkemusikk.

 • Senteret må dokumentere behov og målgrupper for tilbudet.

 • Forpliktende regional økonomisk medvirkning tilsvarende 40 pst. av samlet offentlig tilskudd.

 • Egeninntekter.

 • Formålet med virksomheten skal rette seg mot det profesjonelle musikkfeltet/og overgangen til dette feltet.

 • Konkrete samarbeidsavtaler med eventuelle andre regionale aktører med tanke på å kunne tilby kompetanseutviklende tiltak tilpasset hele det rytmiske feltet i regionen.

 • En omforent modell for administrativ forankring og samhandling mellom de regionale aktørene.

 • Tilbudet skal inneholde tiltak innenfor bransjerelatert virksomhet som management, managervirksomhet, promotion, lov og avtaleverk, arrangørkompetanse.

 • Samarbeid på tvers av og ut over det rytmiske musikkfeltet vil bli vektlagt.»

Forslagsstillerne stiller seg i hovedsak bak vurderingene som ble gjort i St.meld. nr. 21 (2007–2008), slik Venstres representanter også gjorde i merknadsform, i likhet med en enstemmig komité, i Innst. S. nr. 295 (2007–2008). Etter forslagsstillernes syn var intensjonene at denne ordningen skulle styrke de ulike kompetansesentrene for rytmisk musikk.

Kriteriene for å få støtte kan for eksempel være at senteret er sjangeruavhengig og har som hovedmål å utvikle musikkbransjen og musikknæringen i sin region, og retter seg mot samtlige eksisterende bransjeledd. Det kan være hensiktsmessig å sette krav om at senteret må være etablert og i aktiv drift med egne tilsatte over en viss periode, og at det må vise til gjennomførte aktiviteter i flere kommuner i regionen det skal være senter for. Det må være en forutsetning for ordningen at BRAK og de regionale jazzsentrene ikke taper på at denne allmenne ordningen innføres.

Forslag

Forslagsstillerne vil på denne bakgrunn fremme følgende

forslag:

I

Stortinget ber regjeringen utarbeide kriterier for statlig støtte til samtlige regionale kompetansesentre for rytmisk musikk med bakgrunn i de eksisterende kompetansesentrene.

II

Stortinget ber regjeringen sikre likebehandling av de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk i statsbudsjettet for 2013.

24. april 2012