Forslag

På den bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen legge frem de nødvendige forslag til lovendringer, innen utgangen av 2012, slik at:

  • pårørende med svært alvorlig syke barn automatisk får innvilget pleiepenger ved fremleggelse av helseerklæring og anbefaling fra legespesialist

  • begrepet «varig ustabil» fjernes fra lovverket

  • retten til pleiepenger beholdes selv om barnet i perioder kan delta i barnehage, skole, eller skolefritidsordning (SFO)