Representantforslag fra stortingsrepresentantene Oskar J. Grimstad, Per-Willy Amundsen, Henning Skumsvoll, Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt

Dette dokument

  • Dokument 8:42 S (2012–2013)
  • Dato: 06.03.2013
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

I Norge har man om lag 90 000 småviltjegere. Mange jegere har etterlyst en faglig begrunnelse for totalforbudet mot bruk av blyhagl. Det er ikke framlagt god, faglig dokumentasjon på at bly utgjør noen reell forurensningsfare i skogen, på fjellet eller til sjøfugljakt over åpent vann. Forbudet mot bruk av blyhagl i disse områdene oppleves da også som tredd over hodet på de fleste jegere.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har tatt opp kampen for å få gjeninnført blyammunisjon til bruk på fastmark.

NJFF presiserer at et unntak fra totalforbudet ikke vil medføre store utslipp av bly i naturen. Skytebanene alene står for rundt 80 prosent av totalforbruket av haglpatroner, og unntaket skal heller ikke gjelde for jakt i våtmarksområder.

Gjeldende rett

Det følger av forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-2:

Ǥ 2-2. Blyhagl

Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke blyhagl.»

Det følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangstForskriften er gitt i medhold av lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven). § 17 første ledd:

Ǥ 17. Krav til hagleammunisjon

Under jakt og felling er det ikke tillatt å medbringe eller bruke blyhagl.»

Forbudet medfører blant annet at det heller ikke er tillatt å ta med blyhagl over landegrensen til personlig bruk, verken inn i eller ut av landet.

Historikk

Forbudet mot blyhaglammunisjon ble innført 1. januar 2005. Formålet var å redusere mengden bly som ble spredd ut i naturen. Det var en redsel for at dyr og mennesker kunne bli forgiftet ved at de fikk i seg blyhagl og at blyet bidro til å forgifte naturen.

Rettstilstanden i Europa

Opplysninger hentet fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sine nettsider, http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2012/September-2012/Ny-jaktstart-fri-for-blyhagl/

I Europa er det tillatt med bruk av blyhagl til jakt, med unntak av i Danmark og Nederland som har totalforbud mot blyhagl. Sverige og Finland har restriksjoner på hvor blyhagl er tillatt ved jakt.

Vurdering

Forslagsstillerne ønsker å gjeninnføre blyammunisjon til bruk ved jakt.

Forslagsstillerne mener at blyforbudet mangler faglig begrunnelse og oppleves derfor som en helt unødvendig regulering som gjør småviltjakt både vanskeligere og dyrere.

Hensikten med et haglskudd skal være en rask og human avliving av viltet. Få materialer har så gode egenskaper som bly, som er både tungt og mykt.

Forslagsstillerne er av den formening at blyhagl er mer stabilt fordi haglet er tyngre. Slike hagl er mer effektive når det treffer viltet, i tillegg til at treffprosenten er høyere. Dermed får man færre skadeskutte dyr.

Forslag

Forslagsstillerne fremmer på denne bakgrunn følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt.

6. mars 2013