Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om å ta imot flere syriske flyktninger

Dette dokument

  • Dokument 8:95 S (2014–2015)
  • Dato: 15.04.2015
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Krigen i Syria er nå inne i sitt femte år. Den humanitære krisen blir stadig verre. Det er ingen politisk løsning i sikte, og de militære konfrontasjonene og voldsbruken øker i styrke. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) understreker at alt tyder på at 2015 vil være et år der antall mennesker som rammes av krigens herjinger vil øke ytterligere. Tapstallene er allerede uforståelig store, og den humanitære situasjonen er prekær. Flyktninghjelpen viser til at minst 76 000 mennesker ble drept bare i 2014. Til sammen har 220 000 mennesker mistet livet siden krigen brøt ut. Tre fjerdedeler av Syrias befolkning trenger humanitær støtte for å dekke de mest grunnleggende behov. 7,6 millioner mennesker er på flukt inne i landet. I tillegg har nesten 4 millioner mennesker flyktet til Syrias naboland. Det finnes ingen tilsvarende menneskeskapte humanitære katastrofer i vår levetid.

Som et lite land helt nord i Europa, og som et av verdens rikeste land med en nedgang i asylankomster, kan Norge bidra. Regjeringen har prioritert å sende økonomisk hjelp til Syria og nabolandene. I 2015 blir støtten på 750 mill. kroner. Prioriteringen er forståelig og viktig. Den humanitære responsen til Syria er fremdeles alvorlig underfinansiert. FN-appellene Syrian Response Plan (SRP) og Refugee Response and Resilience Plan (3RP) på til sammen over 68 mrd. kroner utgjør dermed en av de største FN-appellene noensinne.

Det er riktig og viktig at Norge øker sine bidrag. Forslagsstillerne peker på at Norge har ressurser og kapasitet til å bidra ytterligere, og foreslår derfor at regjeringen øker den økonomiske innsatsen i nærområdene kraftig i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015.

Samtidig er det viktig å senke terskelen for å motta flyktninger til Norge. Kun to prosent av registrerte flyktninger blir i dag tilbudt gjenbosetting, eller andre alternativer, og mange har behov som ikke kan møtes i Syrias naboland. Flyktninghjelpen understreker at rike land må sørge for at minst fem prosent av flyktningene får beskyttelse utenfor regionen i 2015.

For et år siden (27. mars 2014) fremsatte stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen et representantforslag for Stortinget om å be regjeringen sørge for at Norge tar imot inntil 5 000 syriske flyktninger (jf. Dokument 8:43 S (2013–2014)). Situasjonen i Syria har siden den gang blitt verre. Flyktninghjelpens rapport «Failing Syria» viser at til tross for flere FN-vedtak (UNSCR 2139, UNSCR 2165 og UNSCR 2191) var 2014 et år preget av en stadig forverring. I de 12 månedene som har gått siden den første sikkerhetsrådsresolusjonen, har det humanitære behovet økt med nesten en tredjedel. Antall mennesker på flukt øker, samtidig som det i nabolandene rundt Syria stadig blir vanskeligere å søke asyl, og mange har ingen mulighet for å flykte fra Syria.

Med over 1,2 millioner registrerte flyktninger er Libanon det land i verden som huser flest flyktninger per innbygger. Hver fjerde innbygger i landet er flyktning. I noen mindre byer og tettsteder er det flere flyktninger enn innbyggere, en situasjon som skaper konflikt og uro, da konkurransen om grunnleggende ressurser og tjenester som vann, elektrisitet, helsehjelp og utdanning øker.

Den stadig forverrede situasjonen i Syria gjør at det haster med å sette i gang arbeidet med å hjelpe flyktningene. Derfor må Stortinget snarest, etter forslagsstillernes mening, opprette et program for å ta imot flere syriske flyktninger, slik det for eksempel ble gjort i forbindelse med krigen i Kosovo i 1999. Forslagsstillerne mener Norge må styrke arbeidet for å hjelpe syriske flyktninger aktivt og, i samarbeid med UNHCR, sørge for at et større antall syriske flyktninger i flyktningleirene i Syrias naboland blir hentet til og gjenbosettes i Norge. Forslagsstillerne mener det også bør legges til rette for at syriske borgere som allerede befinner seg i Norge og som har familiemedlemmer på flukt fra krigen, får anledning til å få sine slektninger til Norge. Forslagsstillerne viser igjen til Dokument 8:43 S (2013–2014), samt appell fra åtte store norske hjelpeorganisasjoner (Amnesty, CARE, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, NOAS og Redd Barna), og ber om at Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge tar imot inntil 10 000 flyktninger fra Syria de neste to årene etter anmodning fra og i samarbeid med UNHCR. Forslagsstillerne anmoder derfor Stortinget om å be regjeringen forelegge for Stortinget en vurdering av hvor mange flyktninger det er mulig å ta imot allerede i 2015, samt hvordan dette kan finansieres.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge tar imot 10 000 flyktninger fra Syria de to neste årene.

  • 2. Stortinget ber regjeringen øke den økonomiske innsatsen i Syrias nærområde kraftig i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015.

15. april 2015