Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å utarbeide statistikk over klimagassutslipp for alle norske kommuner

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Kommunesektoren er sentral for å redusere klimagassutslippene. Med Stortingets vedtak om at Norge frem mot 2030 skal redusere klimagassutslippene tilsvarende 40 pst. av norske utslipp i 1990, vil klimaarbeidet i kommunene måtte trappes vesentlig opp i tiden fremover.

I 2009 ble norske kommuner pålagt å utarbeide en klima- og energiplan. Planen skulle vise hvordan kommunen ville redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv og miljøvennlig energiomlegging. Planene skulle blant annet inneholde «ambisiøse mål for utslippsreduksjoner» og «tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp», jf. statlig planretningslinje av 4. september 2009.

De aller fleste kommuner har nå en klima- og energiplan. For å vurdere om de gjennomførte tiltakene har effekt og om målsettingene blir oppnådd, understreker forslagsstiller at det er av stor betydning å ha tilgjengelig statistikk for klimagassutslipp i kommunene. Tidligere publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) årlig statistikk for klimagassutslipp for den enkelte kommune. I 2012 stanset SSB publiseringen av disse tallene, med begrunnelse at kvaliteten på statistikken ikke var god nok.

Forslagsstiller understreker at det er viktig at offentlig statistikk holder høy kvalitet, og at innvendingene som SSB anførte mot tidligere kommunestatistikk var gode. Samtidig har konsekvensen av manglende statistikk vært at det i mange kommuner er vanskelig å vurdere om kommunens klimaarbeid har effekt. Det bidrar etter forslagsstillers mening til å svekke oppmerksomheten i lokalsamfunnene om den lokale klimapolitikken.

Flere kommuner har de senere årene utviklet egne metoder for å måle klimagassutslipp i egen kommune. Trondheim kommune har etter initiativ fra Miljøpartiet De Grønne i bystyret innført et klimagassregnskap for kommunens aktiviteter. Tilsvarende regnskap finnes også i andre kommuner. Forslagsstiller viser også til at det pågår et arbeid i SSB og Miljødirektoratet for å utvikle målemetoder, og mener dette arbeidet bør ha høy prioritet. For å ta innover seg bredden i kommunens arbeid og ansvar for å redusere klimagassutslipp er det ikke tilstrekkelig kun med tall for kommunens egne utslipp. Også transport, industri og andre utslippskilder i kommunen bør regnes inn for å gi et så komplett bilde som mulig.

Forslagsstiller mener det bør være en statlig oppgave å produsere statistikk for kommunale klimagassutslipp. Det er mer effektivt enn at hver enkelt kommune skal utvikle egne metoder, det vil forenkle sammenlikning mellom kommuner, sikre høy faglig kvalitet og unngå at det kun er de største kommunene med mest ressurser som får tilgang til statistikk for klimagassutslipp.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen sørge for årlig statistikk over klimagassutslipp for alle norske kommuner.

19. mai 2015