Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen om barnefattigdom

Dette dokument

 • Dokument 8:122 S (2014–2015)
 • Dato: 20.05.2015
 • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Omfanget av barnefattigdom øker i Norge i dag. Barn som vokser opp i fattigdom har ikke de samme mulighetene som andre barn. Dårlige levekår utfordrer barns muligheter til å realisere sine rettigheter slik de er nedfelt i barnekonvensjonen. Barn som vokser opp i fattige familier, deltar mindre i sosiale aktiviteter og har større sannsynlighet for å bli fattige når de blir voksne. Samfunnet har derfor et helt spesielt ansvar for å hindre barnefattigdom.

Statsbudsjettet for 2015 førte til en vanskeligere situasjon for barn i fattige familier. Kompromissløsningen mellom regjeringen og samarbeidspartiene førte til et kutt i barnetillegget for uføre, et alvorlig kutt for veldig mange. Det gjør det ekstra viktig at Stortinget nå tar grep for å gi et løft til fattige barn.

Regjeringen har nylig lagt fram en strategi som skal gjøre hverdagen bedre for barn som vokser opp i fattige familier. Det er positivt, men ikke nok for å gjøre noe med fattigdomsproblematikken i Norge. Det er behov for at partiene på Stortinget går sammen om å gjennomføre mer omfattende tiltak for å få færre fattige barn.

Da fordelingsutvalget i NOU 2009:10 utredet og foreslo tiltak som kunne bidra til å redusere økonomiske forskjeller over tid, pekte det på at barnetrygden bidrar vesentlig til omfordeling. Forslagsstillerne legger derfor fram en rekke forslag for å heve nivået på barnetrygden.

Samtidig som ytelsene må opp, må det på plass tiltak som forebygger fattigdom i framtiden – gjennom bedre tilgang til utdanning og jobb. Gode tiltak som kvalifiseringsprogrammet og Jobbsjansen bør styrkes. Stortingsrepresentantene Karin Andersen og Snorre Serigstad Valen fremmet i 2014 et representantforslag, Dokument 8:98 S (2013–2014), om en forsterket ungdomsgaranti der unge under 25 år som ikke er i skole eller arbeid ville fått rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet, veiledning og/eller jobbtilbud innen tre måneder. Dette forslaget ble nedstemt. Representantforslaget ville kunne gjort en vesentlig forskjell for å forebygge fattigdom og barnefattigdom for kommende generasjoner.

Prosjektene med gratis halvdagsplass i barnehage og gratis deltidsplass i SFO i områder med spesielle levekårsutfordringer har vært svært vellykkede. Å gå i barnehage er viktig for språkopplæring og integrering, og det gjør det lettere for flere kvinner å få tid og mulighet til å kvalifisere seg til arbeidslivet. Forslagsstillerne mener derfor at prosjektene med gratis kjernetid i barnehage og SFO bør utvides. Dette gir bedre inkludering og flere muligheter for barna, samtidig som foreldrene får større sjanse til å arbeide.

Når man forebygger fattigdom, skapes et samfunn der flere mennesker får følge sine drømmer og leve gode liv.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

 • 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at barnetrygd holdes utenfor utmålingen av sosialhjelp.

 • 2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke barnetrygden for enslige forsørgere.

 • 3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke søskentillegget i barnetrygden, med særlig vekt på familier med tre eller flere barn.

 • 4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å justere opp barnetrygden i tråd med lønnsveksten.

 • 5. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke engangsstønaden.

 • 6. Stortinget ber regjeringen styrke kvalifiseringsprogrammet, slik at flere får utdanning og hjelp til å komme seg i arbeid.

 • 7. Stortinget ber regjeringen styrke tiltaket Jobbsjansen, slik at flere får hjelp til å komme i arbeid.

 • 8. Stortinget ber regjeringen utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage og SFO.

 • 9. Stortinget ber regjeringen styrke bostøtteordningen for barnefamilier.

 • 10. Stortinget ber regjeringen sikre at alle barn har tilgang på utstyrslån til fritidsaktiviteter og at barn fra økonomisk vanskeligstilte familier har tilgang på ordninger tilsvarende opplevelseskort, organisert enten i regi av det offentlige eller i regi av frivillige organisasjoner.

 • 11. Stortinget ber regjeringen styrke tilbudet om støtte til ferie for barn i økonomisk vanskeligstilte familier.

20. mai 2015