Representantforslag om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler

Dette dokument

  • Representantforslag 70 S (2016–2017)
  • Fra: Audun Lysbakken, Abid Q. Raja og Heikki Eidsvoll Holmås
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget har gjort vedtak som betyr at nybilsalg etter 2025 skal være nullutslippsbiler. For å få til det trengs det en plan for opptrapping, samt at muligheten for å lade elbil i blokkbebyggelse, borettslag og sameier må bli betydelig bedre.

For at folk skal kunne bytte til elbil, må man kunne lade hjemme. I blokkbebyggelse skaper dette utfordringer. For å bruke Oslo som eksempel: Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) bor 62 prosent av innbyggerne i Oslo i blokk. 31 prosent av elbilistene i Oslo som har svart på spørreundersøkelsen Elbilisten 2016, oppgir at de daglig eller ukentlig lader hjemme i borettslag, sameie eller fellesgarasje. Det betyr at bileiere som bor i enebolig eller rekkehus, i større grad har valgt elbil enn folk som bor i blokk. Dette kan ha med økonomi å gjøre, men lademulighet hjemme er også en betydelig barriere. Denne barrieren vil øke etter hvert som elbilandelen øker betydelig og modeller i svært populære bilklasser og bilmerker når markedet fra 2019.

Lading i borettslag, sameier o.l. er en stor utfordring for videre elektrifisering av bilparken i byene. Det er en rekke utfordringer knyttet til lading i borettslag, i første rekke økonomiske og organisatoriske, men også tekniske. Mange styrer er skeptiske både når det gjelder sikkerhet og fordeling av kostnader og til elbil generelt. Det er vanskelig for de første få beboerne å få gjennomslag for at det bør tilrettelegges for lading av elbiler og ladbare hybrider. I tillegg er det lav kunnskap om tekniske behov og muligheter knyttet til etablering av ladestasjoner. Det tar også lang tid å gjennomføre prosessen når man ikke vet hvor man skal henvende seg, og hva man egentlig trenger for å få dekket behovet.

Rådgivningstjeneste

Det er to hovedutfordringer som gjør at det er nødvendig med en rådgivningstjeneste. For det første er det mangel på kunnskap i styrene, men også hos installatører, om alt fra brannsikkerhet til hvor vanskelig det er å legge inn ladepunkter. Det andre er usikkerhet om kostnader.

I Skedsmo kommune har Elbilforeningen etter anbud bidratt med gratis rådgivning til borettslag. Om lag 45 borettslag i Skedsmo har fått befaring, og erfaringene er gode. Rådgivningen består av en befaring i hvert enkelt borettslag og en rapport med anbefalinger for hvordan elbillading kan organiseres. Det vurderes størrelse og plassering av parkeringsplassene, dagens elektriske anlegg, effektbehov, finansieringsmodell etc. Basert på dette foreslås det en løsning for hvordan lading kan løses, organiseres og finansieres i samråd med styret.

Støtteordning for borettslag og sameier

Norge må gjøre store infrastrukturinvesteringer i årene som kommer for å sikre elektrifisering av veitransporten. I faggrunnlaget for Nasjonal transportplan anslås det at en investeringskostnad for ladeinfrastruktur for 1,6 millioner privatbiler og 250 000 elvarebiler er 16 mrd. kroner.

For borettslag er det særlig etablering av grunninfrastruktur som kan være dyrt, særlig dersom etableringen utløser behov for trafooppgradering og påfølgende anleggsbidrag. I mange tilfeller kan slike investeringer likevel unngås gjennom en god rådgivningstjeneste og bruk av systemer for laststyring og andre smarte styrte energiløsninger.

Det er i dag behov for større utrullingsløsninger, og da er tilrettelegging av grunninfrastruktur i hvert borettslag den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive måten å gjøre dette på, framfor å støtte innstallering av enkeltpunkter. Når grunninfrastrukturen og systemet er på plass i det enkelte boligselskap, er det enkelt å etablere ladepunkter etter behov i ettertid uten videre involvering fra kommunen. Det er avgjørende at støtteordningen utformes på en slik måte at den utløser investeringer, og at støtten forutsetter tilrettelegging for systemer for laststyring.

Pålegg om at parkeringsplasser i nye bygg skal være ladeklare

Tilgang på ladepunkt er en stor utfordring for nybygg. I det nasjonale regelverket for nybygg og rehabilitering av bygg (teknisk forskrift) må det derfor stilles krav om at det legges til rette for lading av elbil på alle biloppstillingsplasser. Et slikt krav bør utformes slik at grunninfrastrukturen er på plass, og så kan selve ladepunktene settes opp ved behov.

Et bygg er ladeklart når det er lagt opp tilstrekkelig strømkapasitet fram til fordelingstavlen(e). Disse befinner seg enten ved eller i parkeringsanleggene. I nybygg vil kostnaden for å trekke kabler frem til parkeringsplasser bare innebære en liten merkostnad som vil være lønnsom på sikt, fordi det kan bli svært dyrt å etterinstallere. Med denne infrastrukturen på plass vil utgifter til ettermontering av ladeboks, betalt av den enkelte, være langt lavere i fremtiden. Dette må nedfelles i byggteknisk forskrift.

Laderett for beboere i borettslag og sameier

Skal bilparken elektrifiseres, kan man ikke komme i en situasjon der styrer i borettslag og sameier nekter å la beboere anlegge ladepunkt med mindre det foreligger saklig grunn for det. I dag er dette en betydelig barriere.

Som parallell kan det vises til eierseksjonsloven, som har en bestemmelse i § 21. Installasjonsjoner m.m. knyttet til behov ved nedsatt funksjonsevne:

En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

En tilsvarende bestemmelse knyttet til lading av elektriske kjøretøy ville gjort det noe vanskeligere for styrer og årsmøter å insistere på at beboerne velger fossilbil i deres borettslag eller sameie. Dette må også gjelde parkeringsplasser og garasjer direkte eller indirekte eid av eiere i borettslag og sameier.

California har en lignende bestemmelse:

«A lessor of a dwelling shall approve a written request of a lessee to install an electric vehicle charging station at a parking space allotted for the lessee that meets the requirements of this section and complies with the lessor’s procedural approval process for modification to the property.»

Opptrappingsplan for elektrifisering av bilparken

Stortinget har gjort vedtak som innebærer at nybilsalg etter 2025 skal være nullutslippsbiler. For å få til det trengs det en tidsplan og en planlagt bruk av virkemidler.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen opprette en rådgivningstjeneste finansiert av Enova hvor boligbygg kan få rådgivning knyttet til installasjon av ladepunkt i fellesgarasjer o.l. Rådgivningstjenesten kan oppettes i samarbeid med kommunene.

  2. Stortinget ber regjeringen pålegge Enova å opprette en utløsende støtteordning hvor boligbygg kan søke om støtte til nødvendige infrastrukturinvesteringer for å tilby beboere å sette opp ladepunkt. Selve ladepunktet bekostes av den enkelte bruker eller borettslag.

  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at det i nasjonalt regelverk for nybygg og rehabilitering av bygg stilles krav om tilrettelegging for ladepunkter på alle biloppstillingsplasser.

  4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til utforming av nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag, eierseksjonssameier og sameier rett til å anlegge ladepunkt med mindre det foreligger saklig grunn for det.

  5. Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 foreslå en opptrappingsplan for å nå målet om at nybilsalg etter 2025 skal være nullutslippsbiler, med en viktig milepæl i 2021.

  6. Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 foreslå en plan for hvilken virkemiddelbruk man planlegger for å nå målet om at nybilsalg etter 2025 skal være nullutslippsbiler.

22. mars 2017

Audun Lysbakken

Abid Q. Raja

Heikki Eidsvoll Holmås