Representantforslag om at fylkeskommunene Vestfold og Telemark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region

Dette dokument

  • Representantforslag 5 S (2017–2018)
  • Fra: Dag Terje Andersen, Maria-Karine Aasen-Svensrud, Lene Vågslid og Terje Aasland
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget vedtok 8. juni 2017 mot stemmene til et betydelig mindretall å slå sammen fylkeskommunene Vestfold og Telemark til én region, på tvers av vedtak i fylkestingene i begge fylkeskommuner (jf. Prop. 84 S (2016–2017) og Innst. 385 S (2016–2017)). I ettertid kan uttalelser fra talspersoner for noen av de partiene som utgjorde stortingsflertallet i denne saken, tyde på at det i realiteten ikke lenger er et flertall i Stortinget for å gjennomføre en tvangssammenslåing av disse to fylkeskommunene. Stortingets sammensetning er dessuten endret etter valget i september 2017. Forslagsstillerne mener det er nødvendig med en avklaring i Stortinget før en omfattende sammenslåingsprosess eventuelt igangsettes.

En uferdig reform

Et sentralt poeng i de to fylkeskommunenes motstand mot en sammenslåing av Vestfold og Telemark er at den såkalte regionreformen er en uferdig reform, der det er stor usikkerhet knyttet til framtidige oppgaver. En ny region bestående av dagens to fylkeskommuner vil dessuten bli en liten og unaturlig geografisk region, sammenlignet med andre regioner. Forslagsstillerne mener at en forutsetning for å vurdere større regioner, må være at dette styrker det lokale og regionale demokratiet gjennom utvidet ansvar for nye oppgaver, blant annet innen samferdsel, naturressursforvaltning, næringsutvikling og klimasmart og miljøriktig samfunnsplanlegging. Forslagsstillerne mener at slike forutsetninger ikke er på plass i denne saken.

Forslagsstillerne vil peke på at det vil være en naturlig følge av å opprettholde dagens fylkeskommuner, at disse også består med selvstendige fylkesmannsembeter og som egne valgdistrikt for valg til Stortinget.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om at den vedtatte tvangssammenslåingen av fylkeskommunene Vestfold og Telemark til én region, oppheves, og at de to fylkeskommunene består som i dag.

10. oktober 2017

Dag Terje Andersen

Maria-Karine Aasen-Svensrud

Lene Vågslid

Terje Aasland