Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Sverre Myrli, Espen Barth Eide, Runar Sjåstad, Åsmund Aukrust og Hege Haukeland Liadal om å legge strengere miljøkrav til grunn i anskaffelsen av kystruten Bergen–Kirkenes for perioden 2021–2030

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortingets flertall har ved flere anledninger understreket viktigheten av offentlige anskaffelser som et verktøy for å nå klima- og miljøpolitiske målsettinger. Stortinget har videre bedt regjeringen innføre krav om minimum 30 pst. miljøvekting ved alle offentlige anbud der det er relevant.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen sendte den 19. september 2017 ut anbud for kystruten Bergen–Kirkenes for 2021–2030 med frist 3. januar 2018. Forslagsstillerne reagerer på at statsråden ikke viser større miljøambisjoner når han som statsråd kan vise innkjøpsmakt og stille strengere miljøkrav enn det som allerede finnes på markedet i 2017.

Forslagsstillerne viser også til statsrådens egne ambisjoner i nasjonal transportplan om å få redusert klimautslipp med 50 pst. innen 2030 innenfor transportsektoren, og mener derfor 25 pst. er altfor lite ambisiøst.

Norsk industri, maritim næring og miljøorganisasjonene reagerer også kraftig på at dette anbudet ikke har større ambisjoner. Ved å stramme til miljøkravene kan statsråden bidra til økt konkurranse og, i den andre enden, bidra til å nå landets klimamål.

Det er også mulig å planlegge å legge opp til et godt samarbeid med staten det gjelder å finansiere de teknologiske løsningene i anbudet, slik det er gjort rundt satsingen på elferger og nullutslippsferger.

I anbudet viser statsråden til at kystruten skal benytte seg av landstrøm der dette er tilgjengelig. Forslagsstillerne mener statsråden i samarbeid med Enova må legge en plan for når alle de 34 havnene kystruten er innom, skal stå ferdig.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen legge til grunn strengere miljøkrav i forbindelse med anbudet for kystruten Bergen–Kirkenes 2021–2030 og at miljøvektingen i anbudet settes til 30 pst. om det er mulig innenfor regelverket.

  2. Stortinget ber regjeringen snarest mulig og senest i løpet av vårsesjonen 2018 legge frem en handlingsplan for etablering av landstrøm i de største havnene, samt en egen plan for etablering av landstrøm i de havnene hvor kystruten Bergen–Kirkenes anløper.

23. november 2017

Else-May Botten

Sverre Myrli

Espen Barth Eide

Runar Sjåstad

Åsmund Aukrust

Hege Haukeland Liadal