Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Marit Arnstad, Audun Lysbakken, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide om valg av medlemmer til Nobelkomiteen

Dette dokument

  • Representantforslag 82 S (2017–2018)
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

De siste årene har man fått illustrert hvor viktig det er for troverdigheten til Nobels fredspris, og for norsk utenrikspolitikk, at det går et tydelig skille mellom norske myndigheter og komiteen som deler ut Nobels fredspris.

Dette skillet vil kunne svekkes dersom en sittende stortingsrepresentant eller vararepresentant blir valgt til medlem av Nobelkomiteen. Forslagsstillerne mener derfor det er nødvendig at Stortinget slår fast at den mangeårige praksisen for at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke samtidig sitter som medlemmer av Nobelkomiteen, står ved lag.

Også lederverv i internasjonale organisasjoner medfører bindinger og kan skape tvil om komitémedlemmers og dermed komiteens uavhengighet. Stortinget bør derfor avklare at personer som innehar lederverv i internasjonale organisasjoner, ikke bør kunne velges til medlemmer av Nobelkomiteen. Hvordan dette skal avgrenses, krever en nærmere utredning.

Forslagsstillerne mener det i forbindelse med at Stortinget slår fast disse prinsippene, bør vurderes om det er andre forhold, ut over de som er nevnt ovenfor, som bør vurderes i forbindelse med valg av medlemmer til Nobelkomiteen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortingsrepresentanter eller vararepresentanter kan ikke velges til medlemmer av Nobelkomiteen.

  2. Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som ikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder hvilke avgrensninger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. Utredningen bør foreligge i løpet av 2018.

4. desember 2017

Jonas Gahr Støre

Marit Arnstad

Audun Lysbakken

Trine Skei Grande

Knut Arild Hareide