Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om lovfestet rett til SFO/AKS-plass

Dette dokument

  • Representantforslag 222 S (2017–2018)

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) for elever fra 1.–4. årstrinn og for elever med særskilte behov fra 1.–7. årstrinn, jf. opplæringslova § 13-7. Opplæringslova gir imidlertid ikke elevene rett til plass i SFO. Skolefritidsordningen skal ha vedtekter om blant annet foreldrebetaling og oppsigelse av plassen, jf. opplæringslova § 13-7.

Det er kommunen som fastsetter vedtektene for offentlige skolefritidsordninger. For private skolefritidsordninger er det eieren som fastsetter vedtektene. Hvorvidt betalingsmislighold kan føre til oppsigelse av plass i SFO, må reguleres nærmere i vedtektene og i kontrakten som inngås mellom SFO og foreldrene.

I 2014 mistet 180 barn plassen i barnehage eller SFO i Bergen som reaksjon på manglende foreldrebetaling. Samme linje ble praktisert i flere andre norske kommuner. Blant dem som har reagert på denne praksisen, var Barneombudet og Foreldreutvalget for grunnskolen, fordi de mente den rammer noen av de barna som trenger tilbudet aller mest.

Utdanningsdirektoratet har siden den gang fastslått at kommunene ikke kan regulere seg bort fra barnehageloven § 12 a, som gir barna en lovfestet rett til barnehageplass i den kommunen der de er bosatt.

Forslagsstillerne mener det er svært uheldig at barn i skolefritidsordningen ikke har samme vern. I eksempelet fra Bergen var det 27 barn som mistet plassen sin i barnehagene, mens det var 153 som ble stengt ute fra SFO. Det finnes ikke nasjonal statistikk for hvor mange barn som har mistet plassen sin i skolefritidsordningen på grunn av manglende foreldrebetaling, men etter henvendelse til fem bykommuner viser tallene at det for skoleåret 2016/17 var hele 219 barn som ble rammet av en slik praksis.

Å bli fratatt muligheten til å delta på skolefritidsordningen oppleves ofte som svært vanskelig og stigmatiserende for barnet. Det sosiale fellesskapet som barn er en del av på SFO, dens betydning for utvikling av språk og sosial kompetanse, hjelp til leksene m.m., er dessuten viktig for barnets læring og trivsel i skolen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovendring som gir barn på 1.–4. trinn og 1.–7. trinn for barn med særskilte behov en lovfestet rett til en plass i skolefritidsordningen.

7. mai 2018

Mona Fagerås

Audun Lysbakken

Freddy André Øvstegård