Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk og Karin Andersen om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

De som organiserer barnevernspedagoger og sosionomer, samt brukerorganisasjoner som Landsforeningen for barnevernsbarn, har lenge kjempet for at barnevernspedagoger og sosionomer skal få en autorisasjonsordning på lik linje med helsepersonell. Dette er fordi disse yrkesgruppene jobber med sårbare barn enten i barnevernet, i Nav eller i psykisk helsevern for å nevne noe, og trenger samfunnets godkjentstempel for å få styrket sin tillit. I tillegg kan en autorisasjonsordning bidra til å sikre samfunnet og de sårbare brukerne mot eventuelle ansatte som ikke jobber på en god måte, ved at autorisasjonen kan trekkes tilbake. Ordningen er ønsket blant mange, møter få motargumenter og er innført i andre nordiske land, men har enda ikke blitt innført i Norge på tross av at enkelte organisasjoner har arbeidet med å få den på plass i 40 år. Forslagsstillerne mener at tiden er inne for å fatte et forpliktende vedtak i Stortinget, slik at autorisasjonsordningen endelig kan komme på plass.

Det foregår per dags dato et utredningsarbeid i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om en autorisasjonsordning, men arbeidet er ventet å ta minst et år til, og det er få føringer på hva slags autorisasjonsordning som utredes. Derfor ønsker forslagsstillerne et politisk vedtak om at det ønskes en profesjonsspesifikk autorisasjonsordning gjennom å utvide helsepersonelloven til også å gjelde disse profesjonene. Dette er i motsetning til en mindre ønskelig modell som er feltspesifikk, for eksempel i barnevernet. En slik ordning ville være uheldig, da mange barnevernspedagoger og sosionomer jobber i ulike felter til ulike tider, men har til felles at de jobber med sårbare barn.

Autorisasjonsordning har i tillegg vært utredet flere ganger tidligere, for eksempel i forbindelse med Nav-reformen i 2008 og i forbindelse med endringer i helsepersonelloven på starten av 2000-tallet, uten at det har resultert i en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer. Derfor er det behov for at Stortinget fatter et vedtak om saken.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen sikre innføring av en profesjonsspesifikk autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer gjennom å fremme forslag om å utvide helsepersonelloven til også å gjelde disse profesjonene, i forbindelse med Bufdirs utredningsarbeid om dette.

15. juni 2018

Freddy André Øvstegård

Solfrid Lerbrekk

Karin Andersen