Representantforslag om stoppe utvidelse av ulvesona for å verne den såkalte Elgå-ulven

Dette dokument

  • Representantforslag 64 S (2020–2021)
  • Fra: Emilie Enger Mehl, Sandra Borch, Willfred Nordlund og Heidi Greni
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

I november 2019 herjet en ulv i reinbeiteområder i Engerdal, den såkalte Elgå-ulven med ID-nummer V862. Regjeringen mente ulven var genetisk viktig, og besluttet å flytte den med helikopter til Kongsvinger i ulvesonen i stedet for å gi fellingstillatelse. Siden har ulven skapt mange problemer. Ulven vandret nordover igjen. Den har nå slått seg ned i Deisjøreviret, som ligger delvis utenfor ulvesonen og skal være beiteprioritert område.

For lisensfellingsåret 2020/2021 anbefaler sekretariatet for rovviltnemndene i region 4 og 5 en buffersone utenfor ulvesonen for å forhindre at Elgå-ulven V862 blir felt. Området som benyttes av Elgå-ulven og en tispe fra Deisjøreviret, skal dermed ikke åpnes for jakt. Forslagsstillerne mener dette er en helt uakseptabel snikutvidelse av ulvesonen.

Dersom dette tas til følge, vil det bety en utvidelse av ulvesonen på over en million dekar med et pennestrøk. Dersom paret yngler neste år og man skal legge til grunn at genetisk viktig ulv beskyttes for enhver pris, vil det bety en permanent og potensielt mye større utvidelse av ulvesonen i det tilfelle at ynglingene skulle vandre videre ut av ulvesonen, noe det er stor sannsynlighet for.

I tillegg til Elgå-ulven og Deisjø-tispa er det observert flere andre ulver i området som foreslås unntatt fra lisensjakt. Dette kan potensielt bety flere nye pardannelser i beiteprioriterte områder.

Forslagsstillerne mener enhver midlertidig eller permanent utvidelse av ulvesona er i strid med rovviltforliket, overkjører lokalbefolkningen og vil være ekstremt konfliktskapende. Forslagsstillerne mener derfor at en slik utvidelse må stoppes, og at det gis fellingstillatelse for Elgå-ulven for å hindre videre konflikt og ressursbruk.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse gjennom buffersoner som unntar tilgrensende områder for jakt.

  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis fellingstillatelse for ulv V862, den såkalte «Elgå-ulven».

26. november 2020

Emilie Enger Mehl

Sandra Borch

Willfred Nordlund

Heidi Greni