Bakgrunn

Regjeringen planlegger nå for at olje- og gassplattformer på norsk sokkel kan få driftsenergien sin i form av fornybarkraft fra land fremfor å bli drevet av små gassturbiner på plattformene.

Elektrifisering av sokkelen vil innebære å legge strømkabler fra fastlandet og ut til de forskjellige installasjonene på norsk sokkel og medføre redusert utslipp på de enkelte plattformer. På spørsmål fra Fremskrittspartiet kan regjeringen likevel ikke dokumentere at tiltaket vil føre til lavere klimagassutslipp globalt, fordi overskuddsgassen som frigis, vil eksporteres og gi utslipp i andre land.

I tillegg vil elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land innebære en betydelig risiko for økte priser på strøm og nettleie med uante konsekvenser for både bedrifter og norske husstander. Forslagsstillerne er bekymret for at høyere strømpris vil føre til utflagging av norsk kraftkrevende industri og gi tapt verdiskaping og færre arbeidsplasser i Norge.

Statnett har beregnet at en ytterligere elektrifisering av sokkelen vil kreve over 10 TWh mer kraft. Dersom det økte kraftbehovet skal dekkes fra land, vil dette trolig kreve massiv utbygging av nye vindmøller på land og gi redusert krafttilgang for andre nye prosjekter på fastlandet, som for eksempel datasentre og batterifabrikker.

Kostnadene ved elektrifisering av sokkelen vil kunne komme opp mot 8 000 kroner per tonn redusert CO2, og Equinors anslag for elektrifisering av egne installasjoner ligger på rundt 50 mrd. kroner. Sammenlignet med andre klimatiltak er dette svært dyrt, og kvoteprisen for et tonn CO2 er i disse dager rundt 300 kr.

Slike investeringer vil i tillegg komme inn under petroleumsskatteregimet med 78 pst. fratrekk av kostnader, og størstedelen av regningen vil derfor tilfalle norske skattebetalere og ikke oljeselskapene selv.

Forslagsstillerne mener at fornuftig klimapolitikk må ha god effekt på klimagassutslippene i forhold til kostnaden eller stimulere til utvikling av klimavennlig teknologi. Elektrifisering av sokkelen feiler på begge disse kriteriene.

Tiltaket kommer med en høy pris for samfunnet, gir økt strømpris og øker presset på kraftnettet vårt betydelig.

Forslagsstillerne mener at elektrifisering av sokkelen kun vil være svært dyr symbolpolitikk som ikke bidrar til globale utslippskutt. Dette vil være en ufornuftig prioritering og bruk av norske skattebetaleres penger, som ikke bidrar til økt verdiskaping eller utvikling av arbeidsplasser eller ny teknologi.

Basert på dette mener forslagsstillerne at norsk petroleumsindustri ikke kan gjøre investeringer på flere titalls milliarder kroner, der skattebetalerne står for en betydelig andel av finansieringen, uten at Stortinget konsulteres.