Representantforslag om klimatiltak nå

Dette dokument

 • Representantforslag 225 S (2021–2022)
 • Fra: Lars Haltbrekken, Birgit Oline Kjerstad, Kari Elisabeth Kaski, Kirsti Bergstø, Freddy André Øvstegård og Kathy Lie
 • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Den 4. april 2022 la IPCC, FNs klimapanel, frem en ny delrapport om klima. Der den første delen, som ble lagt frem i februar, viste hvor enorme problemer naturen og menneskeheten kommer til å få dersom verden ikke får ned de samlede klimautslippene, så viser den andre hvordan det er mulig å få det til – men også omfanget av oppgaven.

Det er, og har lenge vært, klart at det er bedre å kutte utslipp nå enn i fremtiden. Verden har et totalt CO2-budsjett som akkumuleres i atmosfæren, og venter man for lenge med å kutte utslipp, kan selv ikke totale kutt være nok for å unngå katastrofale klimaendringer. Det er også enklere å gjøre det nå når man kan ha overgangsordninger, i stedet for å satse på at alt må gjøres på ekstremt kort tid.

I Hurdalsplattformen er det et nytt mål om 55 prosent kutt i klimagassutslipp i hele den norske økonomien, men det er ennå ikke meldt inn som et innskjerpet mål til FN. Forslagsstillerne mener dette må meldes inn så raskt som mulig, og fremmer forslag om det her.

Ved behandlingen av klimameldingen våren 2021, Meld. St. 13 (2020–2021), jf. Innst. 325 S (2020–2021), sto Sosialistisk Venstreparti og regjeringspartiene sammen om en rekke klimatiltak. Dette er tiltak som må gjennomføres raskt, og forslagsstillerne vil derfor fremme dem til behandling.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
 1. Stortinget ber regjeringen melde inn det nye, innskjerpede klimamålet til FN om å kutte norske klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 i hele økonomien, inklusiv kvotepliktig sektor.

 2. Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan for biogass og etablere et mål om å produsere opptil 10 TWh biogass årlig i Norge.

 3. Stortinget ber regjeringen utrede opprettelsen av en grønn statlig investeringsbank.

 4. Stortinget ber regjeringen legge frem en egen klimaplan med tilhørende tiltakspakke for grønn nærskipsfart.

 5. Stortinget ber regjeringen endre Enova-avtalen slik at Enova kan støtte reduksjon i både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp.

 6. Stortinget ber regjeringen etablere offentlige pilotprosjekter for elfly og andre null- og lavutslippsløsninger, i ulike deler av landet, med mål om at de første innenriks ruteflygningene med nullutslipp bør skje innen 2030.

 7. Stortinget ber regjeringen utrede avgift på fossil plast, innføre en ordning med produsentansvar og sporing av plast og gjenvinne halvparten av plastemballasjen i Norge innen 2025.

 8. Stortinget ber regjeringen gå i dialog med havbruks- og fiskerinæringen med mål om en forpliktende avtale om reduksjon av klimagassutslipp frem til 2030.

 9. Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag til matkastelov i løpet av 2023.

 10. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med kommunesektoren legge frem en strategi med klare mål og verktøy for kutt av klimagassutslipp i norske kommuner.

 11. Stortinget ber regjeringen sørge for at tilskuddsordningen Klimasats gjøres permanent og trappes opp.

8. april 2022

Lars Haltbrekken

Birgit Oline Kjerstad

Kari Elisabeth Kaski

Kirsti Bergstø

Freddy André Øvstegård

Kathy Lie