Miljøvern

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet miljøvern. For å finne elde saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: iStockphoto.
Foto: iStockphoto.

Temaet omfatter saker om biologisk mangfold, bærekraftig utvikling, friluftsliv, friluftsloven, forurensning, klima, klimagasser, klimakvoter, kulturminner, luftforurensing, miljøovervåking, nasjonalparker, naturskader, naturvern, oljevernberedskap, Produktregisteret,  Statens forurensningstilsyn, Statens kartverk m.m.

Saker og spørsmål fra Miljøvern

 • Representantforslag om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge nullutslippsbiler i Nav

  Dokument 8:132 S (2020-2021), Innst. 365 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Arne Nævra og Eirik Faret Sakariassen om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge nullutslippsbiler i Nav
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å ta bedre vare på matjorda gjennom å fastsette et nytt jordvernmål

  Dokument 8:118 S (2020-2021), Innst. 349 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om å ta bedre vare på matjorda gjennom å fastsette et nytt jordvernmål
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om ytterligere tiltak for å nå målet om minst 45 prosent utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor, i lys av SSBs oppdagelse av en feil i klimaregnskapet som bl.a. innebærer at den nylig vedtatte klimaplanen neppe er nok til å nå 2030-målet
 • Muntlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om statsråden mener at det er fornuftig å elektrifisere Wisting-feltet, med henvisning til de enorme kostnadene som er involvert
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om det svært alvorlige budskapet fra FNs generalsekretær om at verden er i ferd med å gå tom for tid i kampen mot klimakrisen, vil få noe som helst å si for regjeringens omfattende olje- og gassplaner og for omfanget av 25. konsesjonsrunde
 • Endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)

  Prop. 87 L (2020-2021), Innst. 336 L (2020-2021), Lovvedtak 97 (2020-2021)

  Endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)
  Lovsak | Andre behandling
 • Representantforslag om statlig vern av Ekebergsletta

  Dokument 8:102 S (2020-2021), Innst. 331 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om statlig vern av Ekebergsletta
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om mindre bruk og kast

  Dokument 8:100 S (2020-2021), Innst. 313 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch, Ole André Myhrvold, Willfred Nordlund og Åslaug Sem-Jacobsen om mindre bruk og kast
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om flom- og skredsikring

  Dokument 8:90 S (2020-2021), Innst. 316 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Arne Nævra og Solfrid Lerbrekk om flom- og skredsikring
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om klimatilpasning og styrket flom- og skredforebygging

  Dokument 8:92 S (2020-2021), Innst. 316 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om klimatilpasning og styrket flom- og skredforebygging
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

  Meld. St. 9 (2020-2021), Innst. 289 S (2020-2021)

  Mennesker, muligheter og norske interesser i nord
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren og regjeringen er fornøyd med å komme halvveis til klimamålet i 2030, etter at regjeringspartiene stemte mot samtlige forslag fra opposisjonen som kunne gitt større utslippskutt, og som innebar konkretisering av regjeringens egne forslag og forpliktelser til å gjennomføre dem
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener at å fortsette å begrense Norges Bank Investment Management (NBIM) sin mulighet til å investere Statens pensjonfondet utland i miljørelaterte aksjer bidrar til å oppnå fondets mål om høyest mulig avkastning, når alternativet er å kunne danse enda mer på bordet over reell grønn vekst
 • Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur

  Meld. St. 29 (2020-2021)

  Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur
  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Klimaplan for 2021-2030

  Meld. St. 13 (2020-2021), Innst. 325 S (2020-2021)

  Klimaplan for 2021-2030
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 50 (2020-2021)

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om hvordan regjeringen vil redusere ulvebestanden og sørge for at Stortingets vilje følges, i lys av at staten i Høyesterett er frifunnet i en sak om felling av ulv, der retten gir uttrykk for at bestandsmålet ikke er i strid med Bernkonvensjonen
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2020-2021)

  Datert: 18.03.2021

  Besvart: 20.04.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om å ta opp modellene for samfunnsøkonomisk nytte ved utbygginger i norsk samferdsel til ny vurdering, da Norge vektlegger tidsbesparelse langt mer enn våre naboland og karbonpris for utslipp langt mindre enn Sverige
 • Interpellasjon fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2020-2021)

  Datert: 03.03.2021

  Besvart: 25.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om å ta grep for å planlegge for lyntog mellom de største byene i Norge, noe som vil kunne redusere antallet flyreiser og være et solid løft for både klima- og distriktspolitikken
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2020-2021)

  Datert: 05.02.2021

  Besvart: 09.03.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Om hva regjeringen har gjort for å styrke grønn konkurransekraft etter Næringslivets klimakonferanse i 2019, der næringslivets 17 veikart for å sette fart i det grønne skiftet sto sentralt
 • Interpellasjon fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2020-2021)

  Datert: 02.12.2020

  Besvart: 21.01.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om utlysingen av 25. konsesjonsrunde på tross av at utslippene fra oljen og gassen som skal hentes opp, ligger an til å være direkte i strid med Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader