Løse forslag til saken

St.meld. nr. 32 (1997-98), Innst. S. nr. 21 (1998-99)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 1 fra Hove, Harald på vegne av Venstre og Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringen legge til grunn for det videre arbeidet med offentlighetsloven at lovens regel om søkerlister i tilsettingssaker opprettholdes uendret.

Forslag nr. 2 fra Valle, Ågot på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringa i det videre arbeidet med offentlighetsloven legge til grunn at loven i prinsippet skal gjelde for all kommunal og fylkeskommunal virksomhet, uavhengig av organisasjonsform, herunder også interkommunale selskaper.