Løse forslag til saken

Ot.prp. nr. 12 (1998-99), Innst. O. nr. 91 (1998-99), beslutning. O. nr. 91 (1998-99)

Forslag nr. 5 fra Alvheim, John I. på vegne av Fremskrittspartiet


§ 4-9 første ledd skal lyde

Pasienten har ikke rett til å nekte og motta blod eller blodprodukter eller til å nekte og avbryte en pågående sultestreik.