Løse forslag til saken

(Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005))

Forslag nr. 6 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber Regjeringen nedsette en uavhengig kommisjon for å granske årsakene til at Forsvaret en rekke ganger har investert i nytt materiell som har blitt vesentlig dyrere enn forutsatt, eller som har blitt ubrukbart i løpet av kort tid. Kommisjonen bes legge frem konkrete forslag til hvordan Forsvaret skal unngå slike feilinvesteringer i framtiden.