Løse forslag til saken

Ot.prp. nr. 92 (2004-2005), Innst. O. nr. 125 (2004-2005), beslutning. O. nr. 119-128 (2004-2005)

Forslag nr. 9 fra Lund, Morten på vegne av Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet


X sjette ledd skal lyde:

Endringen under VI trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005, men utsettes med hensyn til §§ 8-1 tredje ledd siste punktum, 8-3 annet ledd første punktum, 8-3 femte ledd første punktum, 14-6 første ledd nytt siste punktum, 14-6 nytt femte ledd, 14-7 nytt tredje ledd og ny 14-8 i ett år for skatteytere som ønsker direkte ligning for 2005 og som varsler dette ved innlevering av næringsoppgaven for året.