Løse forslag til saken

Ot.prp. nr. 55 (2007-2008), Innst. O. nr. 20 (2008-2009), (), ()

Forslag fremmet under debatt og vedtak i odelstinget

Forslag nr. 5 fra Tørresdal, Bjørg på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om endring av markedsføringsloven § 12 som speilvender dagens reservasjonsrett mot telefonmarkedsføring.

Forslag nr. 6 fra Grande, Trine Skei på vegne av Venstre


I lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår m.v. gjøres følgende endringer: § 17 nytt tredje ledd skal lyde:

En kommune kan bestemme at det innenfor kommunegrensen skal være forbudt i næringsvirksomhet å levere ut eller gi en formidler i oppdrag å levere ut uadressert reklame til andre enn forbrukere som klart har tilkjennegitt at de ønsker å motta slik reklame.

Tilhører sak