Løse forslag til saken

Ot.prp. nr. 23 (2008-2009), Innst. O. nr. 58 (2008-2009), beslutning. O. nr. 73 (2008-2009)

Forslag nr. 17 fra Lien, Tord på vegne av Fremskrittspartiet


Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) - om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) - bifalles ikke.