Løse forslag til saken

St.meld. nr. 47 (1995-96), Innst. S. nr. 96 (1996-97)

Forslag nr. 15 fra Christiansen, Ellen Chr. på vegne av


Det henstilles til Regjeringen å sørge for at det også innføres en egen muntlig karakter i språk i den videregående skolen.

Forslag nr. 16 fra Christiansen, Ellen Chr. på vegne av


Stortinget ber Regjeringen sørge for at anonymiserte resutlater av standardiserte prøver og diagnostiske prøver offentliggjøres.

Forslag nr. 17 fra Christiansen, Ellen Chr. på vegne av


Stortinget ber Regjeringen sørge for at elevens forutsetninger ikke lenger skal tas hensyn ti lved fastsettelse av karakter i orden og oppførsel.