Løse forslag til saken

Dokument 8:69 S (2012-2013), Innst. 496 S (2012-2013)

Forslag nr. 28 fra Grande, Trine Skei på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen arbeide for at flere menn velger omsorgsyrker, ved blant annet å innføre en ordning med nedskriving av studielån for menn som tar utdanning innen omsorg og har arbeidet fem år innenfor omsorgssektoren.

Forslag nr. 29 fra Grande, Trine Skei på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om bevilgning av midler til utarbeidelse av studieplan for og opprettelse av plasser til en treårig profesjonsutdanning innen karriereveiledning.

Forslag nr. 30 fra Grande, Trine Skei på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av rettighetene til selvstendig næringsdrivende og fremme forslag om forbedringer når det gjelder rettigheter knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie- og opplæringspenger og pensjon.

Forslag nr. 31 fra Grande, Trine Skei på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om fritak fra arbeidsgivers ansvar for sykepenger (arbeidsgiverperioden) for kvinner ved svangerskap.

Forslag nr. 32 fra Grande, Trine Skei på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tredele foreldrepermisjonen og gjøre ordningen mer fleksibel når det gjelder uttak av stønadsdager mellom foreldrene og utover tre år.

Forslag nr. 33 fra Grande, Trine Skei på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre reell likebehandling av mor og far i regelverket om foreldrepenger ved å gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten.

Forslag nr. 34 fra Grande, Trine Skei på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre en kompetansepott for høyt utdannede arbeidstakere i lavstatusyrker i offentlig sektor.

Forslag nr. 35 fra Grande, Trine Skei på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre ordningen med at staten bidrar med 80 pst. av kostnadene for hvert enkelt krisesenter som opprettes i kommunene.