Løse forslag til saken

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 16 S (2013-2014)

Forslag nr. 4 fra Andersen, Karin på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti


Stortinget stadfester lokalisering av nybygg for Arkivverkets sentraldepot til Tynset.