Løse forslag til saken

Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 2 S (2014-2015), Innst. 2 S Tillegg 1 (2014-2015)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 16 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Løst forslag nr. 16 fra MDG
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]

Forslag nr. 17 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan styrke kompetansen innen miljøhensyn i offentlige anskaffelser.

Forslag nr. 18 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen gjenopprette Direktoratet for forvaltning og IKT sin avdeling for miljøretting av offentlige innkjøp.

Forslag nr. 19 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015 legge fram en ny 10 årig kompensasjonsordning for de uføretrygdede som taper på skatteomleggingen til inntektsskatt og forslag til eventuelle nye skattefradrag og endringer i bostøtten som kan kompensere tapet ved omleggingen slik at trygdede har tilsvarende mulighet som i dag til å anskaffe og beholde bolig.

Forslag nr. 20 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015 redegjøre for hvordan statens ansvar for å ivareta og sikre at seniorene ansatt i staten og statlige virksomheter kan stå i jobb til pensjonsalderen er ivaretatt løpende og i prosessen med effektiviseringstiltakene foreslått i budsjett for 2015.

Forslag nr. 21 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015 redegjøre for hvordan arbeidet med å rekruttere og beholde ansatte med funksjonsnedsettelser i staten og statlige virksomheter er ivaretatt løpende og i prosessen med effektiviseringstiltakene foreslått i budsjett 2015.

Forslag nr. 22 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen endre lov om lønnsplikt under permittering tilbake til slik den var fram til 1. januar i 2014.

Forslag nr. 23 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et Pilotinvest-fond under Innovasjon Norge på 3 500 000 000 kroner, og der avkastningen skal brukes på fornybar energi, ENØK og annen miljøteknologi.

Forslag nr. 24 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et investeringsfond for Nord-Norge under Innovasjon Norge på 5 000 000 000 kroner.

Forslag nr. 25 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en egen virkemiddelsatsing for å utvikle de industrielle mulighetene knyttet til bruk av tre og biomasse.

Forslag nr. 26 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for avansert industriproduksjon og reindustrialisering, slik Danmark, Tyskland, USA og Storbritannia allerede har iverksatt.

Forslag nr. 27 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen påse at sammenkoblingen mellom Ålgårdsbanen og Jærbanen utredes i den allerede pågående utredning av videreføring av dobbeltsporet på Jærbanen fra Sandnes og sørover.

Forslag nr. 28 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen utsette omorganiseringsprosessen og overføringen av ansvar fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten, og bes komme tilbake til Stortinget med et bedre forankret forslag til omorganisering hvor de ansattes organisasjoner er involvert.

Forslag nr. 29 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen om å reversere forslagene om å innføre nøytral merverdiavgift i offentlig sektor, og gjennomføre en helhetlig endring av forslaget til statsbudsjett i tråd med denne reverseringen.

Forslag nr. 30 fra Marthinsen, Marianne på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen melding som kan ivareta den samme funksjonen som bærekraftkapittelet i nasjonalbudsjettet.

Tilhører sak