Løse forslag til saken

Meld. St. 2 (2014-2015), Innst. 360 S (2014-2015)

Forslag nr. 40 fra Syversen, Hans Olav på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre


Stortinget ber regjeringen gjennomgå effekten av forskriften for LLR-rapportering målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR-rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Stortinget ber regjeringen også vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-regelverket.

Forslag nr. 41 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av handlingsregelen slik at oljepengebruken over statsbudsjettet styres som andel av verdiskapingen (BNP).

Forslag nr. 42 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av handlingsregelen slik at oljepengebruken i økende grad går til å drive frem det grønne skiftet i Norge.