Løse forslag til saken

Innst. 3 S (2016-2017), Prop. 1 S (2016-2017)

Forslag nr. 14 fra Syversen, Hans Olav på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre


Stortinget ber regjeringen sørge for at dekningen av friskolers merverdiavgiftutgifter for voksne elever som ikke har rettskrav på videregående opplæring blir fullt ut kompensert gjennom forhøyet tilskuddssats fra 1. januar 2017.

Forslag nr. 15 fra Valen, Snorre Serigstad på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av om det vil være hensiktsmessig å begrense avgiftsfritaket for nullutslippsbiler, samtidig som avgiftsfordelene for nullutslippsbiler styrkes ved å øke avgiftene for fossilbiler slik at nullutslippsbiler er vesentlig billigere enn fossilbiler i alle ulike klasser.