Løse forslag til saken

Innst. 248 S (2016-2017)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 5 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen utrede en egen lovhjemmel for å sikre at fanger som holdes av norske styrker i forbindelse med væpnet konflikt får ivaretatt sine rettigheter, samt hvordan rettighetene til personer som holdes fanget av norske soldater kan ivaretas i våre internasjonale operasjoner.