Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Løse forslag til saken

Prop. 94 S (2017-2018), Innst. 404 S (2017-2018)

Løse forslag

Forslag nr. 3 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sette mål om å øke selvforsyningsgraden til 50 prosent korrigert for importert kraftfôr, og innen neste jordbruksoppgjør foreslå tiltak for hvordan målet skal nås.


Forslag nr. 4 fra Pollestad, Geir på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem en mulig modell for et klimafond for jordbruket i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.


Forslag nr. 5 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen i tilbudet til jordbruksoppgjør for 2019 legge frem forslag om å fjerne kontrollgebyret for økologisk produksjon for å redusere byråkratiet og styrke lønnsomheten for økologisk drift.


Forslag nr. 6 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen i tilbudet til jordbruksoppgjør for 2019 legge frem forslag om å fjerne bunnfradraget for støtte og tilskudd til jordbruksforetak for å styrke økonomien for de minste brukene.


Forslag nr. 7 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sette rimelig tilgang på lokale fôrressurser som betingelse for å motta støtte til store nyinvesteringer i driftsinfrastruktur slik at det stimuleres til redusert kraftfôrimport og en bruksstruktur i samsvar med det lokale ressursgrunnlaget.


Forslag nr. 8 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen jobbe for at det etableres et nasjonalt dyrevelferdsmerke med nærmere angitte kvalitetskriterier, som kan brukes på norske landbruksprodukter som produseres med særlig høy dyrevelferd.


Forslag nr. 9 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen i sitt tilbud til jordbruksoppgjør for 2019 legge frem forslag om en tilskuddsprofil som i vesentlig sterkere grad prioriterer:

- Økologisk landbruk
- Bruk med særskilt høy dyrevelferd
- Lokal ressursutnyttelse, beitebruk og lavt forbruk av kraftfôr
- Økt grønnsaksproduksjon fremfor økt kjøttproduksjon.
- Bedre lønnsomhet for små og mellomstore bruk over hele landet
- En gradvis reetablering av toppavgrensingene for tilskudd som ble opphevet i jordbruksoppgjøret i 2014