Løse forslag til saken


Forslag nr. 1 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i bostøtte de siste årene. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 2 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i uføretrygd som kom på grunn av regjeringens urettferdige omregningsmodell fra gammel til ny uføreordning. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 3 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i uføres barnetillegg. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 4 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av fire år med kutt i kjøpekraft for mange alderspensjonister. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 5 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i barnetrygden for barn i Finnmark og Nord-Troms. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 6 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av de stadige kuttene i fri rettshjelp. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 7 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i overgangsstønaden for enslige forsørgere. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 8 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i stønad til bil for de som er avhengig av det for å komme seg på butikken eller til legen. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 9 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i gratis fysioterapi for brannskadde, folk med utviklingshemming, amputerte og alle de andre gruppene som nå må betale for denne viktige behandlingen. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 10 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i fødselsomsorgen. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 11 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttet i arbeidsavklaringspenger. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 12 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i kriminalomsorgen og domstolene. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 13 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene av at sykehusene ikke fikk de 75 millionene som regjeringen selv sier det kostet da sykehusene fikk ansvar for overgrepsmottak. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 14 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av at barnefamilier i asylmottak ikke kan motta mer enn 10 000 kroner i månedlig stønad uavhengig av hvor mange barn de har. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 15 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen undersøke hvilke fordelingsmessige konsekvenser kuttene i formuesskatten og arveavgiften har for fordelingen i samfunnet og om det kan dokumenteres noen effekt for næringslivet. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Forslag nr. 16 fra Sivertsen, Eirik på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode og frivillige prosesser skal være utgangspunkt for endringer av fylkesstrukturen. Fylkessammenslåinger skal bygge på frivillighet. I de tilfeller der fylker selv ikke ønsker det, gjennomføres ikke sammenslåingene.

Forslag nr. 17 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen legge frem en melding om avgifter der virkninger for blant annet fordeling, sysselsetting, verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet analyseres og der meldingen skal legge grunnlag for en bedre og mer forutsigbar avgiftspolitikk.

Forslag nr. 18 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om en sterkere satsing på bioenergi.

Forslag nr. 19 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen innlede dialog med Den norske kirke, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KS, relevante frivillige kulturminneorganisasjoner og andre interessenter hvordan en forsterket strategi for vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirker kan utformes.

Forslag nr. 20 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om endringer i bestemmelsene om dekningsplikt for arkeologiske undersøkelser ved utvidelser og nybygg av driftsbygninger på alminnelige gårdsbruk slik at hovedregelen blir at staten gjennom en tilskuddsordning dekker kostnadene ved slike undersøkelser.

Forslag nr. 21 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen sette i gang prosjektet med innkjøp av nye stridsvogner til de mekaniserte manøveravdelingene i Hæren i løpet av 2018.

Forslag nr. 22 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen etablere en tilskuddsordning som dekker kostnadene forbundet med leveranser av avfall etter frivillige ryddeaksjoner. Den nye ordningen må ses i sammenheng med den ordningen som allerede er innført for tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast.

Forslag nr. 23 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt


Det igangsettes en maktutredning med særlig vekt på strukturer og maktbalansen i arbeidslivet.

Forslag nr. 24 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om å heve lønnsnivået i de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, og vurdere en likelønnspott for disse, som kommer i tillegg til ordinære tariffoppgjør og fordeles etter forhandlinger mellom partene.

Tilhører sak