Løse forslag til saken

Prop. 12 L (2018-2019), Innst. 93 L (2018-2019), Lovvedtak 19 (2018-2019)

Forslag nr. 9 fra Sakariassen, Eirik Faret på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen, senest innen 28. februar 2019, fremme nødvendige forslag til lovendringer for å sikre forbedring av graderingsreglene i pleiepengeordningen. Lovendringene skal sikre familier økonomisk trygghet ved at pleiepenger ikke skal graderes når mottaker likevel ikke kan være i arbeid, som følge av forhold knyttet til barnets tilstand. Dette skal gjelde når barnet har behov for oppfølging på natt med bakgrunn i barnets tilstand, som fører til at foreldrene har behov for søvn og hvile når barnet er i en tilsynsordning. Dette skal også gjelde ved behov for å være i beredskap mens barnet er under tilsyn og når barnets tilstand er så alvorlig at arbeid ikke er mulig til tross for at barnet har tilsyn.

Forslag nr. 10 fra Lunde, Heidi Nordby på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre


Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovendringer for å oppheve tidsbegrensningen på 1 300 dager i pleiepengeordningen for foreldre eller omsorgspersoner med alvorlig og varig syke eller skadede barn opp til 18 år, som har behov for kontinuerlig pleie og tilsynsbehov. Ordningen skal gi rett til 100 pst. kompensasjon av tidligere inntekt. Dette skal fremmes for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2019.

Forslag nr. 11 fra Storehaug, Tore på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at det gjøres unntak fra lov om folketrygd § 9-11 andre ledd første punktum når den som har omsorg for barnet ikke har mulighet til å være i arbeid mens barnet har tilsyn av andre fordi han eller hun har hatt tilsyn og pleie av barnet på natten og dermed har behov for hvile, eller det er nødvendig å være i beredskap.