Løse forslag til saken

Prop. 54 S (2018-2019), Innst. 229 S (2018-2019)

Forslag nr. 1 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen utrede differensiert elavgift på ny, med lavere sats for normalt forbruk og høyere sats for luksusforbruk, innrettet på en måte som ikke blir en ekstra byrde for de med svak økonomi og dårlig isolerte hus og som tar høyde for antall personer i husstanden, for deretter å komme tilbake til Stortinget på egnet vis.

Forslag nr. 2 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen utrede hvordan støtteordninger for ENØK-tiltak bedre kan tilpasses personer med svak økonomi, inkludert, men ikke avgrenset til, støtteordninger der egenandel differensieres basert på husholdsinntekt, og tiltak hvor de som ikke eier egen bolig kan få redusert strømutgifter gjennom pålegg overfor utleier, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis.