Løse forslag til saken

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 16 S (2019-2020)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 29 fra Andersen, Karin på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen bevare Y-blokka og som et minimum legge Oslo kommunes kompromiss når det gjelder Y-blokka, til grunn for det videre arbeidet med regjeringskvartalet.

Forslag nr. 30 fra Andersen, Karin på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovendringer slik at ureturnerbare asylsøkere kan gis midlertidig arbeidstillatelse så lenge de ikke kan returneres.

Forslag nr. 31 fra Greni, Heidi på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen gjennomgå forbudet mot midlertidig arbeidstillatelse til ureturnerbare asylsøkere og vurdere en differensiering av regelverket blant annet for statsløse og eldre asylsøkere.

Forslag nr. 32 fra Greni, Heidi på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen gjennomføre en levekårsundersøkelse for eldre ureturnerbare asylsøkere.