Løse forslag til saken

Meld. St. 2 (2019-2020), Innst. 360 S (2019-2020)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 215 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen om å trekke tilbake lånebevilgningen til Nye Oslo universitetssykehus, fram til gruppen som skal se på akuttmedisinsk beredskap i nye Oslo universitetssykehus har ferdigstilt arbeidet sitt, og det er gjort en økonomisk vurdering av tilleggsbestillinger etter konseptutredelsen.

Forslag nr. 216 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen støtte initiativet om X-games 2021 med planene om sommersporter i Håkons Hall og vintersporter i Hafjell, og legge frem forslag om bevilgning til dette i statsbudsjettet for 2021.

Forslag nr. 217 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen endre mandatet for Enova, slik at Enova kan gi støtte til teknologier som har eksistert lenge men som er markedsmessige umodne og der volumene foreløpig er små, slik som for eksempel investeringsstøtte til teknologi som brukes til produksjon og anvendelse av fornybart hydrogen.

Forslag nr. 218 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen endre kravene knyttet til § 3-1 femte ledd i forskriften om kompensasjonsordningen for næringsdrivende med stort omsetningsfall, slik at krav om ytterligere kontrollhandlinger unntas i de tilfeller der ekstern autorisert regnskapsfører har utført løpende bokføring og/eller utarbeidet pliktig regnskapsrapporter for perioden.

Forslag nr. 219 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen unnta foretak som eier fiskefartøy registrert i Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) fra kravet om å ha ansatte i kompensasjonsordningen for næringsdrivende med stort omsetningsfall.

Forslag nr. 220 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen legge til rette for at lokal byggherres fremforhandlede kontrakt benyttes for utbygging av ny lufthavn i Mo i Rana, og der Rana kommunes bidrag på 450 mill. kroner inngår i finansiering av første fase. Regjeringen bes om å komme tilbake til finansiering av lufthavna i statsbudsjettet for 2021, som også hensyntar hvordan man kan sikre øvrige flyplasser i området.

Forslag nr. 221 fra Storehaug, Tore på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen jobbe raskt og gjøre nødvendige avklaringer som må til for å realisere planlagt flyplass i Mo i Rana.

Forslag nr. 222 fra Kaski, Kari Elisabeth på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen straks opprette en rentekompensasjonsordning for nødvendig utbygging av og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg.

Forslag nr. 223 fra Listhaug, Sylvi på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 med utvidelsen med seks nye kommuner inn i forsøket med statlig finansiering av pleie- og omsorgsektoren, slik at Stortinget da kan ta stilling til hvilke seks kommuner som får tilbud om å være med i ordningen.