Løse forslag til saken

Prop. 167 L (2020-2021), Innst. 633 L (2020-2021), Lovvedtak 165 (2020-2021)

Forslag fremmet under første behandling

Forslag nr. 3 fra Eide, Petter på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innretning av en domstolskontroll av politimyndighetenes tilgang og bruk av lagrede IP-adresser.

Forslag nr. 4 fra Eide, Petter på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endre § 2-8 b slik at opplysninger uten hinder av taushetsplikt kan utleveres til politiet eller påtalemyndigheten når det er nødvendig for å etterforske en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i 6 år eller mer, eller som rammes av straffeloven §§ 125, 168, 184, 201, 202, 204, 205, 251, 263, 266, 297, 298, 305, 306 eller 309, eller åndsverkloven § 104 jf. § 79.

Forslag nr. 5 fra Eide, Petter på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en evaluering, innen fem år, av effekten lagring av IP-adresser har hatt for bekjempelse av kriminalitet med strafferamme over 3 år, hvordan det eventuelt har påvirket ytringsfriheten ved en nedkjølingseffekt, og om formålsutglidning har funnet sted.