Løse forslag til saken

Prop. 200 S (2020-2021), Innst. 657 S (2020-2021)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 61 fra Fylkesnes, Torgeir Knag på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en konkret opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper innen 2030. Inntektsgapet skal tettes i alle produksjoner, for alle bruksstørrelser og landsdeler. Opptrappingsplanen må utformes slik at det ikke fører til overproduksjon, for eksempel gjennom midlertidig etableringsstopp for nye produsenter eller høyere omsetningsavgift for nyetablerte når det er overproduksjon. Dette fastsettes etter råd fra Omsetningsrådet.

Forslag nr. 62 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sette som mål at sjølforsyningsgraden korrigert for importerte kraftfôrråvarer skal være minst 50 % innen 2025 og 60 % innen 2030.

Forslag nr. 63 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen utrede et toprissystem på kraftfôr, der nødvendig kraftfôr har en rimelig pris, mens toppforbruk basert på en fôrseddel per husdyrslag og bruk har en høyere pris.

Forslag nr. 64 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan flytte makt, overskudd og verdier fra de store dagligvarekonsernene til de ansatte og produsentene.

Forslag nr. 65 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sette ned en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang av dyrevelferden i alle næringer. Kommisjonen må blant annet vurdere hva god dyrevelferd er, om lovverket og forskriftene sikrer god nok dyrevelferd, og om Mattilsynet har de rammene, verktøyene og midlene som trengs for å føre tilsyn.

Forslag nr. 66 fra Pollestad, Geir på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen gjennom jordbruksoppgjørene legge til rette for at jordbruket skal sikres en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå. Etterslepet må fylles gjennom en forpliktende tidfestet opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet.

Forslag nr. 67 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen øke rammen til årets jordbruksoppgjør med 1,6 milliarder kroner, for å starte en inntektsopptrapping for jordbruket, styrke næringens mulighet til å innfri Stortingets vedtatte mål for jordbruket, samt nå målene i jordbrukets klimaavtale.

Forslag nr. 68 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om å nedsette en kommisjon for framtidas matsikkerhet. Mandatet skal være å finne årsakene til jordbrukets fraværende oppnåelse av Stortingets vedtatte mål for jordbruket og at jord går ut av drift, samt gjennomgå status og utvikling for jordbrukets økonomiske, sosiale og økologiske bærekraft, og vurdere hvordan den rådende jordbrukspolitikken virker inn på framtidas matsikkerhet.

Forslag nr. 69 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fastsette et mål om å tette inntektsgapet mellom jordbruket og sammenlignbare grupper i løpet av fire år.

Forslag nr. 70 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen øke innsatsen for økt selvforsyning av norsk frukt, grønt og belgvekster, gjennom å:

- gå gjennom tollvernet for poteter, frukt og grønt, og vurdere å fremme forslag om å endre fra kronetoll til prosenttoll for frukt og grønnsaker som kan dyrkes i Norge, samt poteter

- gå gjennom og forbedre ordningen med tilskuddssoner, slik at det stimuleres til å produsere matplanter der det er gode nok produksjonsforhold for det

- gjøre det mer lønnsomt for norske bønder å produsere korn, olje- og belgvekster samt frukt og grønt, ved å prioritere økt støtte og risikoavlastingstiltak til disse produksjonene

- øke støtten til nye grøntprodusenter gjennom Innovasjon Norge.

Forslag nr. 71 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen stimulere til et mer ekstensivt dyrehold med mindre bruk av kraftfôr og mer bruk av grovfôr og utmarksbeite, gjennom å:

- starte en gradvis økning i målprisen på korn uten økning i prisnedskrivning for kraftfôr

- prioritere økt støtte til utmarksbeite og innmarksbeite som ikke kan høstes maskinelt

- øke støtten til seterinvesteringer gjennom Innovasjon Norge.

Forslag nr. 72 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sikre en spredt produksjonsstruktur gjennom å:

- senke kvotetaket for kumelk til 450 000 liter og geitemelk til 200 000 liter, slik at ingen nye produksjoner overgår dette

- starte en prosess for avvikling av melkekvotebørsen og gjeninnføre statlig tildeling av melkekvoter, som skal baseres på lokalt ressursgrunnlag

- styrke mindre husdyrprodusenter gjennom en aktiv tilskuddstrapp og med følgende tilskuddstak: 70 melkekyr, 70 ammekyr, 200 andre storfe, 200 melkegeiter, 300 sau

- sette følgende tak for arealtilskudd: 800 daa korn, 800 daa gras, 500 daa potet, 500 daa grønnsaker, 100 daa frukt, 100 daa bær

- fjerne bunnfradraget.

Forslag nr. 73 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen foreslå et dyreverntilskudd med kriterier som ligger godt over minimumskravene i holdforskriftene. Aktuelle kriterier i ordningen er:

- Tilgang til beite eller uteplatting for svin.

- Tilgang til beite eller vinterhage for fjørfe.

- Tilgang til beite for hannkjønna storfe (ukastrerte okser er unndratt fra beite- og mosjonskravet).

- Større areal per dyr i fjørfe- og svinenæringene.

- Større miljøberikelse for slaktekylling (som ting å vagle på og gjemme seg under).

- Mjukt underlag for svin (som djupstrø og liggematter).

- Samvær mellom ku og kalv.

- Alternativer til kirurgisk kastrering av hanngris.

Forslag nr. 74 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen styrke jordfruktbarheten, karbonbindingen og det biologiske mangfoldet og jordbruket, gjennom å:

- støtte regenerativ beitepraksis, herunder bruk av virtuelle gjerder

- støtte regenerative dyrkingsmetoder i planteproduksjon

- støtte kartlegging og premiering av biologisk mangfold under bakken

- støtte skjøtsel og produksjonsmetoder som styrker det biologiske mangfoldet, herunder slåttemarker og tiltak som tilrettelegger for pollinerende insekter og fugler
stille minimumskrav til biomangfoldareal og vekstskifte for tildeling av tilskudd.

Forslag nr. 75 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sørge for at det i løpet av sommeren gjennomføres en ekstraordinær og omfattende tilsynskampanje ved norske gårder med gris, med formål å avdekke omfanget av brudd på dyrevelferdsloven gjennom uanmeldte tilsyn.