Løse forslag til saken

Meld. St. 1 (2021-2022), Innst. 2 S (2021-2022)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 277 fra Knutsen, Eigil på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti


Forslag nr. 277 fra Knutsen, Eigil på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]

Forslag nr. 278 fra Knutsen, Eigil på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti


Forslag nr. 278 fra Knutsen, Eigil på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]

Forslag nr. 279 fra Sve, Frank Edvard på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen utbetale 4 000 kroner i kontantstøtte til alle landets husstander, for å kompensere for de svært høye strømkostnadene. Dette skal også inkludere separate utleieenheter med eget strømmålepunkt. Dette skal utbetales så fort som mulig, og senest innen utgangen av 2021. Forslaget med inndekning innarbeides i nysalderingen for 2021.

Forslag nr. 280 fra Martinussen, Marie Sneve på vegne av Rødt


Stortinget ber om at økte inntekter til staten som følge av høye strømpriser, herunder økt utbytte, økte momsinntekter og andre avgifter knyttet til strøm, bør utbetales direkte til husholdningene som strakstiltak mot de høye strømprisene og eventuelt som strakstiltak for energieffektivisering i husholdningene.

Forslag nr. 281 fra Bru, Tina på vegne av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti


Løse forslag nr 281 H,V,KrF
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]

Forslag nr. 282 fra Bru, Tina på vegne av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen snarest mulig innføre en målrettet og sosialt innrettet økonomisk støtteordning for norske husholdninger og studenter som kompensasjon for unormalt høye strømpriser, slik at dette kan utbetales så tidlig som mulig i 2022. Ordningen bør målrettes mot de som sliter mest. Dette kan for eksempel oppnås gjennom en avgrensning basert på husholdningsinntekt og et støttebeløp som øker med husholdningens størrelse. Borteboende studenter skal få økt sitt stipend med minimum 1 000 kroner.

Forslag nr. 283 fra Bru, Tina på vegne av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen sørge for at Enova i lys av den alvorlige strømsituasjonen stilller til disposisjon minimum 300 millioner kroner til tiltak i husholdninger og for forbrukere, i tråd med styringsavtalen om forvaltningen av midlene fra klima- og energifondet.

Forslag nr. 284 fra Knutsen, Eigil på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen raskt komme tilbake til Stortinget med mulige tiltak som kan redusere den økonomiske belastningen for husholdningene på kort sikt og spesielt se på tiltak som kan avhjelpe grupper som rammes spesielt hardt av ekstraordinære høye strømpriser.

Forslag nr. 285 fra Haug, Kristoffer Robin på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om et tak for inntektsføring av grunnrenteskatt fra kraftindustrien. Grunnrenteskatteinntekter utover dette taket forutsettes delt ut igjen til folk bosatt i Norge.

Forslag nr. 286 fra Haug, Kristoffer Robin på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen benytte neste års ekstraordinære inntekter fra Statkraft og økte grunnrenteskattinntekter fra kraftindustrien til så betale ut et kontantbeløp tilsvarende 2000 kroner per person. Beløpet forutsettes betalt ut å tidlig som mulig i januar.

Forslag nr. 287 fra Haug, Kristoffer Robin på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om et tak for inntekter til staten fra utbytteutbetaling fra Statkraft. Utbytter utover dette taket skal deles ut igjen til folk bosatt i Norge