Løse forslag til sakenForslag fremmet under debatt

Forslag nr. 1 fra Hoksrud, Bård på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at Barnas Fysioterapisenter videreføres som i dag fra 01.01.2023, slik at de kan fortsette behandlingen av barn fra hele landet. 

Forslag nr. 2 fra Hoksrud, Bård på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen legge frem løsninger som gjør at fastleger kan avlastes fra oppgaver av ikke-klinisk art og hvordan oppgaver kan fordeles til annet helsepersonell.

Forslag nr. 3 fra Hoksrud, Bård på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen styrke tilbudet for mennesker med spiseforstyrrelser gjennom en styrkning av ROS - rådgivning om spiseforstyrrelser.

Forslag nr. 4 fra Hoksrud, Bård på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen sikre norsk legemiddel- og smittevernberedskap, gjennom langsiktige og forpliktende avtaler med norske leverandører av legemidler og smittevernprodukter. 

Forslag nr. 5 fra Tybring-Gjedde, Christian på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen, i påvente av mottak av nye maritime helikoptre, om å leie inn nødvendig og kritisk helikopterkapasitet. 

Forslag nr. 6 fra Gulati, Himanshu på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen sikre at tapt opplæring for barn og unge under pandemien og den nylige langvarige lærerstreiken kan gjøres opp for og hvordan de tenker å følge opp de elevene som har fått særskilte utfordringer med tanke på kunnskapshull, psykiske utfordringer eller annet.

Forslag nr. 7 fra Gulati, Himanshu på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen om å følge opp at oppsparte offentlige midler som følge av lærerstreiken kommer barn, unge og innholdet i skolen til gode.

Forslag nr. 8 fra Listhaug, Sylvi på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen stimulere til vekst i privat sektor slik at det offentliges andel av BNP reduseres i denne stortingsperioden.

Forslag nr. 9 fra Melby, Guri på vegne av Venstre


Stortinget ber regjeringen sørge for at skadde ukrainske soldater ikke betaler egenandel for medisinsk behandling og oppfølging i Norge.

Forslag nr. 10 fra Berg, Lan Marie Nguyen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om raskest mulig øke skattene på petroleumsindustrien for å unngå at oljeskattepakken og de høye petroleumsprisene bidrar til sterk inflasjon og en usunn petroleumsdominans i norsk økonomi de kommende årene.

Forslag nr. 11 fra Berg, Lan Marie Nguyen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen gjennomgå jordbruks- og arealpolitikken for å identifisere nye tiltak som kan sikre at norsk matjord og dyrkamark brukes på en måte som styrker norsk selvforsyning og matsikkerhet. Nye tiltak må sikre at jordlovens intensjon om at matjord skal brukes til matproduksjon blir håndhevet og at matjord ikke forringes. Tiltakene må iverksettes senest i løpet av vinteren for å bidra til økt matsikkerhet i 2023.

Forslag nr. 12 fra Berg, Lan Marie Nguyen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sørge for å stanse alle nye utbyggingsprosjekter som medfører inngrep i naturreservater.

Forslag nr. 13 fra Sve, Frank Edvard på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om statlig finansiering for å erstatte Tretten bru og andre veibruer som er bygget på samme måte og har utbedringsbehov på grunn av konstruksjonsfeil.

Forslag nr. 14 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen innføre et vern mot petroleumsvirksomhet, gjennom opprettelse av petroleumsfrie områder, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Mørefeltene, Jan Mayen, Skagerak, kystnære strøk, samt den faglig definerte iskantsonen.

Forslag nr. 15 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen i arbeidet med å revidere opplæringsloven foreslå for Stortinget å lovfeste elevenes rett til lærerutdannede lærere i alle sine fag, samt en tidsplan for innfasing av dette.

Forslag nr. 16 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nasjonale retningslinjer for åpningstider ved Nav-kontorene, for å sørge for et tilgjengelig og åpent Nav for alle som trenger det.

Forslag nr. 17 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fjerne adgangen for fartøy med lengde over 28 meter til å fiske med konvensjonelle redskap innenfor 4 nautiske mil.

Forslag nr. 18 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en rettferdig arveskatt, med høyt bunnfradrag.

Forslag nr. 19 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringa slutte Noreg til FNs atomvåpenforbod.

Forslag nr. 20 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen kartlegge hvilke konsekvenser Fosendommen må få for andre planlagte inngrep i samiske reindriftsområder.

Forslag nr. 21 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringa ta initiativ overfor Det internasjonale pengefondet og Verdsbanken for å stansa krav om innbetaling av ukrainsk statsgjeld og vidare sletta og restrukturera gjelda.

Forslag nr. 22 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen gjennomføre en maktutredning med særlig vekt på strukturer og maktbalansen i arbeidslivet.

Forslag nr. 23 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen styrke helseprofesjonene på sykehusene, og redusere helsebyråkratiet og antallet kontroll- og ledernivå.

Forslag nr. 24 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen undersøke effekten bruk av anbud har på arbeidsvilkår og lønnsdannelsen, både for ansatte og ledere, spesielt i kollektivtransport og jernbane.

Forslag nr. 25 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om å endre lov om offentlige anskaffelser, slik at offentlige innkjøp generelt gir økt aktivitet og sysselsetting i Norge.

Forslag nr. 26 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen årlig rapportere til Stortinget om omfanget av skatteomgåelse og skattetap for staten, med status på det internasjonale arbeidet mot skatteflukt og regjeringens initiativ for å bekjempe problemet.

Forslag nr. 27 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen gjennomgå Navs beredskap og kapasitet til å håndtere den økende økonomiske utryggheten og gå i dialog med frivilligheten for å få oversikt over kapasiteten til sosiale aktiviteter, matutdeling og hjelpetilbud i julen, og komme tilbake til Stortinget i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 med ekstra bevilgninger om nødvendig.

Forslag nr. 28 fra Amundsen, Per-Willy på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen om å skrinlegge prøveordningen med kvittering ved politikontroller og heller sørge for at politikontroller og andre sikkerhetstiltak intensiveres for å få kontroll på voldsutviklingen i hovedstaden.

Forslag nr. 29 fra Amundsen, Per-Willy på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen fremlegge de nødvendige lovendringer for Stortinget, for å sikre Politiets sikkerhetstjeneste de samme fullmakter og den samme virkemiddeltilgangen for å forhindre sabotasje mot norsk sokkel, som de med dagens lovverk har for å forhindre terroranslag.

Forslag nr. 30 fra Bollestad, Olaug Vervik på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen sikre ukrainske soldater gratis helsehjelp i Norge.

Forslag nr. 31 fra Bollestad, Olaug Vervik på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke bostøtten.

Forslag nr. 32 fra Bollestad, Olaug Vervik på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen fortsatt sikre ideelle behandlingsinstitusjoner og omsorgstilbud innen rusomsorgen.

Forslag nr. 33 fra Bollestad, Olaug Vervik på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å gi midlertidig opphold til russiske opposisjonelle som står i overhengende fare for å bli fengslet for sine ytringer mot myndighetenes krig i Ukraina.

Forslag nr. 34 fra Strifeldt, Bengt Rune på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen frita fiskere født før 1962 fra kravet om elektronisk fangst og posisjonsrapportering for fartøy under 11 meter.

Forslag nr. 35 fra Strifeldt, Bengt Rune på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen i lag med næringen se på forenklinger av systemene for fangst og posisjonsrapportering for fartøy mellom 11 og 15 meter og utsette innføring av fangst og posisjonsrapportering for fartøy under 11 meter til disse forenklingene er innført.

Forslag nr. 36 fra Strifeldt, Bengt Rune på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen skrote krav om satellittutstyr for fangst og posisjonsrapportering for fartøy med fartsområde kystfiske eller mindre, og godkjenne 4G-basert utstyr uten iridium for disse fartøyene.

Forslag nr. 37 fra Tybring-Gjedde, Christian på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen ta i bruk eksisterende fregatt- og kystvakthelikopter (NH90) ved Maritim helikopterving (MHV) på Bardufoss og i Bergen i den ekstraordinære trusselsituasjonen Norge står.

Tilhører sak