Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Løse forslag til saken

Prop. 92 L (2022-2023), Innst. 402 L (2022-2023), Lovvedtak 95 (2022-2023)

 • Forslag fremmet under første behandling

  Forslag nr. 3 fra Thorsvik, Ingvild Wetrhus på vegne av Venstre


  Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innta terskelkriteriene (La Quadrature-kriteriene) i relevante bestemmelser i lovens kapittel syv og åtte. Kriteriene ble formulert i høringsnotatet som: speiling er forholdsmessig sett i lys av hvorvidt det kan antas at det foreligger en alvorlig trussel mot nasjonal sikkerhet som er reell og aktuell eller forutsebar og som ikke kan avdekkes i tilstrekkelig grad ved mindre inngripende tiltak.

  Forslag nr. 4 fra Thorsvik, Ingvild Wetrhus på vegne av Venstre


  I

  Lov 19. juni 2020 nr. 77 om Etterretningstjenesten gjøres følgende endringer:

  § 5-5 skal lyde:

  Kildevernet
  Metoder for innhenting av informasjon som kan avsløre medienes kilder eller informasjon som er betrodd noen i deres journalistiske virke, skal ikke benyttes dersom kilden eller den redaksjonelle medarbeideren er bosatt i Norge, norsk statsborger eller arbeider på oppdrag for virksomhet i Norge som er omfattet av medieansvarslova § 2. Metoder for innhenting av informasjon kan ikke rettes mot redaksjonelle medarbeidere som er bosatt i Norge, norsk statsborger eller arbeider på oppdrag for virksomhet i Norge som er omfattet av medieansvarslova § 2. Tilsvarende gjelder for søk i metadata. Dersom det er strengt nødvendig at de hensyn som begrunner kildevernet, viker for nasjonale sikkerhetsinteresser kan metoder som nevnt i første ledd likevel behandles. I vurderingen av om det er strengt nødvendig, skal den nedkjølende effekten inngrepet vil ha for medienes mulighet til å motta informasjon i fremtiden, særlig vektlegges. En slik beslutning må treffes av retten. Reglene i kapittel 8 får anvendelse så langt de passer. Beslutningen skal meddeles til EOS-utvalget.

  Forslag nr. 5 fra Thorsvik, Ingvild Wetrhus på vegne av Venstre


  I

  Lov 19. juni 2020 nr. 77 om Etterretningstjenesten gjøres følgende endringer:

  § 9-6 første, andre og tredje ledd skal lyde:

  Etterretningstjenesten skal ikke behandle opplysninger som er betrodd noen i deres journalistiske virke eller som kan avsløre hvem som er kilde for opplysningen, dersom den som betror seg eller som er betrodd opplysningen, er bosatt i Norge, norsk statsborger eller arbeider på oppdrag for virksomhet i Norge som omfattes av mediefridomslova § 2. Forbudet gjelder også dersom vedkommende ikke lenger bor i Norge eller arbeider for virksomheten, men gjorde dette da opplysningen ble gitt.

  Dersom det er strengt nødvendig at de hensyn som begrunner kildevernet, viker for nasjonale sikkerhetsinteresser, kan opplysninger som nevnt i første ledd likevel behandles. I vurderingen av om det er strengt nødvendig, skal den nedkjølende effekten inngrepet vil ha for medienes mulighet til å motta informasjon i fremtiden, særlig vektlegges.

  Avgjørelse om å behandle opplysninger etter andre ledd skal treffes av retten etter reglene i kapittel 8. Beslutningen skal meddeles EOS-utvalget.

  Forslag nr. 6 fra Thorsvik, Ingvild Wetrhus på vegne av Venstre


  I

  Lov 19. juni 2020 nr. 77 om Etterretningstjenesten gjøres følgende endringer:

  Forslag til § 7-3 (2) vedtas ikke.

  Forslag nr. 7 fra Thorsvik, Ingvild Wetrhus på vegne av Venstre


  I

  Lov 19. juni 2020 nr. 77 om Etterretningstjenesten gjøres følgende endringer:

  § 7-2 første ledd bokstav e skal lyde:

  e). sørge for tilgang til kommunikasjon uten hinder av linkkryptering eller tilsvarende kryptering som tilbyder kontrollerer. Tilbydere kan ikke pålegges å gi tilgang til ende-til-endekryptert kommunikasjon mellom sluttbrukere eller på annen måte omgå eksisterende kryptering mellom sluttbrukere. Tilbydere kan kun pålegges å sørge for speiling av kommunikasjonsstrømmer som tilbyderen selv har tilgang til i klartekst.