Lov om endringer i Straffeloven m.v. (strafferettslig utilregnelighetsregler og særreaksjoner)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1996 Innst. O. nr. 34 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1996