Lov om endringer i Straffeloven m.v. (strafferettslig utilregnelighetsregler og særreaksjoner)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1996 Innst. O. nr. 34 (1996-97)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 06.12.1996

      Behandlet i Odelstinget: 12.12.1996

      Behandlet i Lagtinget: 17.12.1996